Vennesla kommune har til nå ansett skolevegen fra Lomtjønn til Vennesla ungdomsskole og Vennesla skole som trygg via to traseer:

  • Den ene går fra Lomtjønn via sykkelsti gjennom Graslia til Erkleivvegen og videre til Livegen og skolene.
  • Den andre går fra Lomtjønn via sykkelsti til Graslia, ut undergangen til Sentrumsvegen og videre til skolene. Utfordringen her har vært undergangen.

Fare for blokknedfall

Det viser seg nå at en geologisk rapport som er underlagsmateriale for ny områdeplan for Sentrum Sør, ikke er blitt med i vurderingen av om skolevegen er trygg eller ikke. Denne rapporten angir «overhengende fare for blokknedfall langs hele gang- og sykkelstien til enhver tid» for områder der sykkelstien går under Bjønnåsen.

Kommunedirektøren orienterte kommunestyret torsdag om saken.

Vakter og øvrige tiltak

Fra mandag 11. september anbefaler vi bruk av traseen gjennom undergangen ved Graslia. Denne traseen er 100 meter lenger enn den andre. Ved å sette inn vakter i undergangen, ansees traseen som trygg å ferdes.

Agder Kollektivtrafikk har også satt inn flere rutebusser fra Lomtjønn denne uka – og det meldes om god kapasitet nå.

Kommunen går også i øyeblikkelig dialog med konsulentselskapet Norconsult, Jernbaneverket og andre for å finne ut hvor farlig området egentlig er. På basis av disse vurderingene vil kommunedirektøren legge fram en anbefaling om sikringstiltak og eventuelt be om ekstra midler til rassikring.

Ikke kjent med ras eller steinsprang

Kommunen er ikke kjent med ras eller steinsprang i området de siste 15 år, og det vanlige er at rassikring skjer i forbindelse med andre utbyggingstiltak i et område.

Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt å iverksette skoleskyss etter reglene om «særlig farlig eller vanskelig skoleveg».  Det er viktig å understreke likhetsprinsippet og de nasjonale reglene for skoleskyss med to kilometers grense for første trinn og fire kilometers grense for de øvrige.