DIGIL - å lære i et digitalt inkluderende læringsmiljø

I desember 2016 vedtok politikerne i Vennesla kommune revidert versjon av Venneslaskolens digitaliseringsstrategi for 2015-2019, om å gi alle elevene nettbrett. I det følgende får du vite mer om hva satsingen handler om, og hvor langt vi er kommet i prosessen.

Bakgrunn for satsingen DIGIL

I 2014 starta Vennesla kommune sammen med de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av opplæringen.

I læreplanen Kunnskapsløftet er det fem grunnleggende ferdigheter som elevene skal trene på i alle fag: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Skolene har hatt veldig ulik tilgang og mulighet til å trene med digitale verktøy, på grunn av ulik infrastruktur, tilgang på digitale enheter og kompetanse i bruken av disse.

I revidering av kommunens digitaliseringsstrategi 2016 foreslo vi å gjøre noe med dette. Det fikk vi politisk støtte for, og er derfor i gang med satsingen som et styrkingstiltak i den allerede pågående IL-satsingen, derfor navnet DIGIL – digitalt inkluderende læringsmiljø. Dette er for øvrig også helt i tråd med arbeidet som pågår i Utdanningsdirektoratet med fornying av læreplanverket – Kunnskapsløftet.

Arbeidet med læreplanene har utgangspunkt i Stortingsmelding fra høsten 2016 (Meld. St. 28; Fag - fordypning - forståelse, en fornyelse av Kunnskapsløftet). Kunnskapsdepartementet vedtok 25. august 2017 en overordna digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen med følgende hovedmål:

  • Elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid ogsamfunnsdeltakelse
  • IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for åøke eleveneslæringsutbytte

Forberedelser

Forberedelser

Høsten 2017 og vinter 2018 har blitt brukt og brukes til forberedende arbeid. Det har blitt gjennomført en kartlegging av hver enkelt skoles infrastruktur, det vil si internettkapasitet, trådløst nett og alt av kabling og elektrisk arbeid i sammenheng med dette. Kartleggingen viser at en god del arbeid er nødvendig før en kan gå i gang med opplæring i bruk av nettbrett. Målet er å gi alle brukerne en stabil og framtidsretta infrastruktur.

Arbeidet er i gang, og det jobbes på den enkelte skole etter oppsatt plan. Samtidig jobbes det med å få på plass systemer og ansatte for å administrere bruken av nettbrett i læringsarbeidet. Det betyr for eksempel at en skal kunne ta vare på den enkelte elevs sikkerhet når hun bruker nettbrett, tildele riktig innhold på nettbrettene osv.

Nettbrettene skal leases, og alle brukere, elever og ansatte, må ha opplæring i bruken. For å få på plass dette, jobbes det med to anbud for å få kvalifiserte tilbydere til leasing-avtalen og opplæring av ansatte.

Videre er det noen bostedsområder i Vennesla som ikke har tilfredsstillende internettilgang. Dette er også i ferd med å kartlegges, og det ses på muligheter for hva en kan gjøre med dette.

Oppstart

I prosessbeskrivelsen for igangsetting av satsingen, har vi forespeilet oppstart høsten 2018. Kartleggingen av status på skolenes infrastruktur viser imidlertid at arbeidet som må til for å gjøre skolene klar, vil ta noe mer tid enn det som var beregnet. I tillegg til konkret arbeid og oppgradering av trådløse nettverk og internettilgang, må alt testes mot systemene som skal administrere nettbrettene. Det skal også ansettes en person som skal jobbe med dette.

Oppjustering og klargjøring av infrastrukturen er hovedgrunnen til at oppstart forskyves. Avhengig av utfall fra anbudsprosess med kompetanseheving, kan det også bli slik at skolene må starte puljevis. Men målet og ønsket er at alle er i gang 2.januar 2019.

Gjennomføring

Ansatte
For at alle ansatte fort skal bli trygge i å bruke og utvikle erfaring med læring på nettbrett, vil de få grundig opplæring ved oppstart, og jevnlig påfyll med erfaringsdeling og kursing, etter oppsatt plan for kapasitetsbygging. Som tidligere nevnt arbeides det nå med å velge kompetente folk til å gjennomføre opplæring, og det finnes flere leverandører i Norge.

Opplæringen vil handle om konkret bruk av nettbrettet, om hvordan en kan legge opp undervisningen slik at elevene blir mer aktive i egen læring, at en kan jobbe mer i dybden på temaer, gjerne tverrfaglig, og hvordan en kan organisere opplæringen slik at elevene lærer av hverandre. Dette er helt i tråd med arbeidet som pågår i Utdanningsdirektoratet med fornying av læreplanverket – Kunnskapsløftet.

Elever
Elevene vil få opplæring, på samme måte som lærerne. Målet med DIGIL-satsingen er at alle elever skal bli mer aktive i sin egen læring, og bruke nettbrettet til å produsere oppgaver, dele sine forslag til løsninger, diskutere disse med hverandre, og slik utvikle både sosiale og faglige ferdigheter i fellesskap.

Foresatte
Det arbeides med et forslag til en plan for å trygge foreldre som rollemodeller og veiledere for sine barn i bruk av digitale medier. Målet er at foresatte på en best mulig måte kan hjelpe og støtte barna i læringsarbeidet. Denne vil bli presentert i KOMFUG – kommunalt foreldreutvalg, 27. februar 2018, for deretter å videreformidles ut til den enkelte skoles FAU.