- Vi jobber intensivt med å bedre situasjonen, men fram mot våren vil vi være i en tilnærmet unntakstilstand, opplyser kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Bedring fra mars 2020

Kommunestyret vedtok i sitt møte i august å dele en fastlegehjemmel i to og lyse ut to hjemler/stillinger med tiltredelse fra 1. mars. Det bør gi noe ledig listekapasitet fra da av. De kommende månedene må det finnes kontorplass til dem. I øyeblikket er det ikke ledig plass til mer enn en av dem ved Vennesla legesenter.

To grupper rammes spesielt

De alle fleste innbyggerne er fornøyde med sin fastlege og ønsker å fortsette hos vedkommende. For dem merkes ikke «fastlegekrisen» spesielt mye. To grupper rammes spesielt:

  • De som ønsker å bytte fastlege. Det er for tiden ikke mulig å bytte fastlege i Vennesla kommune. Når innbyggere flytter ut, kan det oppstå ledige plasser, men det skjer kun sporadisk. Det går an å følge situasjonen på www.helsenorge.no.
  • De som flytter til Vennesla og ønsker ny fastlege i nærmiljøet. Disse må enten beholde fastlegen der de flytter fra, eller søke ny fastlege i en av Venneslas nabokommuner. Dette vil skape utfordringer, særlig når den enkelte ber om øyeblikkelig hjelp.

- Legevakten fra klokka 16.00 må ha sine ressurser til å håndtere akuttsituasjoner. På dagtid skal fastlegene håndtere øyeblikkelig hjelp for sine egne pasienter. Når du ikke har fastlege i Vennesla, kan du heller ikke regne med å få øyeblikkelig hjelp ved Legesenteret. Mennesker i akutt nød vil alltid få hjelp, men i utgangspunktet må du ta kontakt med fastlegen du har annet sted, opplyser Dalane.

Han presiserer at Vennesla legesenters fastleger ikke kan påta seg ansvar for andre fastlegers pasienter. Ressursene må gå til de pasientene legen faktisk har ansvar for.

- Få innbyggere rammes av den spesielle situasjonen, men for dem som rammes oppleves det nok ugreit. Fastlegemangel er en nasjonal utfordring. Det har toppet seg i Vennesla nå, sier kommuneoverlege Dalane.

Dagens situasjon:

Det er nå 16 fastleger i Vennesla kommune fordelt på 14 pasientlister, da to leger over 60 år har delte pasientlister.

I den ene fastlegehjemmelen fungerer vikar, ettersom den ordinære fastlegen har sluttet. Denne hjemmelen med 1000 pasienter ønsker kommunen å kjøpe og omgjøre til to nye hjemler/stillinger med 800 pasienter til hver. Det vil gi nødvendig overkapasitet.

- Ideelt sett bør det være minst cirka fem prosent ledig kapasitet hos fastlegene. Det gir nødvendig fleksibilitet til å håndtere de som ønsker å bytte og nye innbyggere, sier Dalane.

Det er Vennesla kommune som til enhver tid har ansvar for at legedekningen er tilstrekkelig og forsvarlig.