Begge prosjektene er forsert maksimalt og det har vært stort press på planleggingen underveis, men nå må vi konkludere med at Vennesla kommune har vært heldig med denne forseringen. Hadde skoleutbyggingene blitt startet opp nå, med dagens utfordringer i markedet, ville de blitt vesentlig dyrere enn de faktisk blir.

Moseidmoen skole:

Økonomien i prosjektet er etter plan. Det ligger til rette for at den nye skolen står klar til skolestart.

Det jobbes med utomhusplanen på Moseidmoen, og denne tenkes ferdig godkjent før 1. juni. Det er samme medvirkningsprosess for denne som for utenomhusplanen ved Vennesla skole.

Utomhusplanen skal også samordnes med reguleringsplanen som pågår for hele området. Reguleringsplanen, som blant annet foreslår å flytte ny hall fra Askedalsvegen til Ravnåsvegen, sendes på høring like etter ferien.

Vennesla skole:

Både økonomi og framdrift er i rute også her. Det må hentes inn pris på utomhus-anlegg og noen mindre bygningsmessige arbeider. Markedet er mye mer usikkert, men prosjektgruppa og fagfolkene til kommunen regner med at de avsatte reservene vil holde. Modulene innover i er bestilt fjernet så fort sommerferien ankommer, og da kan arbeidet med uteområdene intensiveres. De modulene som skal stå fram til 2026, er det leieavtale for.

Rektor har samarbeidet svært godt med enhet for park og teknisk for å få til en god løsning for skolegården og uteområdene. De har vært opptatt av å utnytte uteområdene for å få flest mulig aktiviteter for flest mulig innenfor budsjettrammene. Det har vært høring hos elevråd og foreldreutvalg med gode tilbakemeldinger.

Det skal brukes rundt ti millioner kroner på uteområdene, inkludert 2,5 millioner kroner i spillemidler. Styringsgruppa for utbyggingen har godkjent utomhusplanen. Den er også lagt fram for politikerne for orientering.

Formannskapet foreslo i sitt siste møte å bevilge én million kroner ekstra, til sosiallærer, uteområder og flere andre formål for å gjøre overgangen lettere når Vennesla skole åpner med 200 flere elever enn før. Kommunestyret behandler dette torsdag 5. mai.

Trafikk:

Reguleringsplanen for Skolevegen pågår og det er i denne planen man kan se på trafikk og parkering i sammenheng. Det er bestilt en parkeringsanalyse, men det er nødvendig med en avklaring rundt den planlagte dobbelthallen og hva den skal inneholde, før man kan analysere parkeringsbehovet endelig. Innholdet i hallen skal også behandles av kommunestyret 5. mai.

Barnestua barnehage:

Fylkeskommunen har gjort arkeologiske undersøkelser, uten å gjøre viktige funn. Dermed er det ingen merknader til reguleringsplanen fra fylkets side. Anbudsgrunnlaget er nå til vurdering og skal sendes ut i løpet av april. Vatnes hus skal rives. Det knytter seg stor spenning til om det kommer inn anbud, prisnivået og rundt leveringsproblemer av varer. Det er usikre tider i markedene.