Bostøtte

Kontaktinfo

NAV Midt-Agder - telefon 55 55 33 33

Beskrivelse

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er bostøttekontor i kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Lover
Veiledning

Hvor er bostøttekontoret i kommunen: 

Besøksadresse: 

  • NAV Midt-Agder, Bykle:         Sarsvegen 14, 4754 Bykle
  • NAV Midt-Agder, Valle:          Kjellbergvegen 16, 4746 Valle
  • NAV Midt-Agder, Bygland:     Kommunehuset, Sentrum 18, 4745 Bygland
  • NAV Midt-Agder, Iveland:      Kommunehuset, Frigstadveien 20, 4724 Iveland
  • NAV Midt-Agder, Vennesla:   Hunsfos Næringspark, 4700 Vennesla

Postadresse:
NAV Midt-Agder, Postboks 54, 4701 Vennesla.

Sjekk om du kan få bostøtte: På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk om bostøtte: Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.Søk bostøtte her

Meld i fra om endringer: Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Du kan melde fra om endringer her. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

 

Søknadsfrist

Den 25. i hver måned.

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Les her hvordan du klager på bostøtte. 

Annen info

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no

Du kan også henvende deg til bostøtte kontoret i NAV for å få hjelp og veiledning.

Los-ord
Bostøtte, bolig, boligtilskudd, tilskudd, botilskudd, husbanken, boutgifter, boligutgifter, trygd, barnefamilie, flyktninger, trygdet, vanskeligstilt, støtteordning, sosialhjelp, gjeldsrådgivning, bostønad, stønad, husleie

DebugView   v2