Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for utvikling av Vennesla-samfunnet. Den definerer også hvilke satsingsområder kommunestyret ønsker å prioritere i valgperioden. Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke det brede og løpende arbeidet kommunen gjør på ulike samfunnsområder, men viser hva som skal ha særlig prioritet i valgperioden.

  • Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plan.
  • Samfunnsdelen skal gi retning og fastsette satsingsområder som skal gis særlig prioritet fram til 2024.
  • Hvordan disse satsingsområdene skal følges opp, beskrives i økonomiplanen.

Dagens samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2019,. Nå er vi i gang med å lage en ny samfunnsdel. Den skal bli til utover 2023 gjennom stor medvirkning både med politikere, administrasjon og innbyggere. 

FNs bærekraftsmål

FN har vedtatt 17 utviklingsmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft på verdensbasis. Disse ligger til grunn for arbeidet med nye kommuneplaner. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Økonomiske, sosiale og miljømessige forhold henger uløselig sammen. Alle disse tre grunnpilarene må være ivaretatt for å oppnå en bærekraftig utvikling. Under ser du de fire nasjonale utfordringene som Norge står overfor, og som det forventes at vi sammen får til å løse.

  • Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
  • Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og forsvarlig ressursforvaltning
  • Å skape et sosiale bærekraftig samfunn
  • Å skape et trygt samfunn for alle 

Planprogram som er vedtatt;

Kommunestyret fastsatte i møte 27. april 2023 planprogram i hht. plan- og bygningslovens § 4-1 (jfr. § 11-13) for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, sak 21/23.
Som grunnlag for arbeidet med kommuneplanen er det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet er et dokument som inneholder «oppskriften» på hvordan arbeidet med samfunnsdelen skal gjennomføres. Det beskriver hvor lang tid vi skal bruke på arbeidet, hvem vi skal involvere og hva vi ønsker å diskutere.

Planprogrammet har i perioden fra 23. januar til 6. mars 2023 vært ute til høring og offentlig ettersyn, samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet.
Dokumenter i saken:

Planprogram

Saksvedtak

Saksframlegg

Kontaktpersoner:  prosjektleder marthe.hurvenes.hansen@vennesla.kommune.no og eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no