Avgrensning av planområdet

På vegne av Hunsfos Næringspark AS varsler Trollvegg arkitektstudio AS oppstart av planarbeid. I henhold til Plan- og bygningslovens §§ 12-2 og 12-8 meldes det oppstart av områderegulering for gnr./bnr. 6/11, 6/1872, 23/2, 23/12, 23/518, 23/521, 23/572, 23/722, 23/723, 23/768 m.fl. i Vennesla kommune. Hele planområdet er på ca. 240 000 m2 og under planarbeidet kan området bli mer avgrenset. Se eget kart vedlagt som viser planens begrensning.

Målet med planarbeidet

Formålet med planen er å avklare rammer for utvikling og vitalisering av Hunsøya. Hensikten med planen er å legge til rette for variert innhold av funksjoner med sikte på at området kan utvikle seg over tid. Det vil bli lagt til rette for næringsbebyggelse (kontor, håndverkstjenester, tjenesteyting/handel, lager, industri/produksjon o.l.), boligbebyggelse, atkomstveger, gang- og sykkelveger, turveger, idrettsanlegg, park og torg m.v. Det er et ønske å bevare en god del bygningsmasse som vil være førende for videre planlegging. Et viktig premiss er å utvikle et sted som kan skape liv både på dag- og kveldstid. For å lykkes med dette må man tenke flere funksjoner blandet sammen.

Overordnet planstatus og oppstartsmøte

I kommuneplan for Vennesla 2011-2023 – arealdel er området avsatt til næringsbebyggelse og noe landbruk-, natur og friluftsformål, med hensynssone friluftsliv H530 langsmed elva. I forslag til ny kommuneplan er Hunsøya avsatt til sentrumsformål, mens arealet på fastland (vest for øya) er avsatt til næringsformål.

I kommuneplan for Vennesla 2011-2023 – arealdel er området avsatt til næringsbebyggelse og noe landbruk-, natur og friluftsformål, med hensynssone friluftsliv H530 langsmed elva. I forslag til ny kommuneplan er Hunsøya avsatt til sentrumsformål, mens arealet på fastland (vest for øya) er avsatt til næringsformål.

Planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 6a vedlegg 1 nr. 24 og 25.

Utbyggingsavtale

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger/grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.

Innspill til planarbeidet

Spørsmål og eventuelle skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes innen 09. mars 2019 til:

  • Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Alf Petter Mollestad,
    Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S
    alfpetter@trollvegg.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Planinitiativ, referat fra oppstartsmøte, oppstartsvarsel og planprogram ligger som vedlegg under saken. Kan også ses på www.trollvegg.no.