Til grunneiere og naboer til utvidet planområdet, andre parter og interesserte som er berørt som følge av utvidet planområde.

På vegne av Hunsfos Næringspark AS varsler Trollvegg arkitektstudio AS utvidelse av planområdet for områderegulering (jf. pbl. §§ 12-2 og 12-8).

Planområdet ligger i hovedsak på Hunsøya og formålet med planen er å avklare rammer for utvikling og vitalisering av Hunsøya. Utvidelsen som nå varsles gjelder et område langs fylkesvei 405 ved Snekkerplassen, øst i planområdet. Utvidelsen av planområdet er i overenstemmelse med Vennesla kommune.

Oppstart ble varslet 24. januar 2019, inklusiv oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. planog bygningslovens § 17-4. Del av eiendommen gnr. 201/bnr. 16, fylkesveien, inngår i utvidet planområde, i tillegg til tidligere varslet planområde.

Det er krav om konsekvensutredning. Varslet utvidelse vil ikke få følger for krav om konsekvensutredning og tilhørende planprogram.

Hensikt ved varsel om utvidet planområdet
Hensikten med utvidelse av planområdet er se på muligheten for etablering av en ny avkjørsel til Hunsøya. Tidlige vurderinger tilsier at det ved ønsket utvikling samlet sett på hele Hunsøya, må det etableres mer enn en atkomstveg. Med utvidelsen av planområde vil vi se på muligheten for atkomst fra fylkesveien, over Snekkerplassen og jernbanebroa. En ny atkomst til Hunsfos Næringspark vil ivareta alle trafikantgrupper, og sikre en oversiktlig løsning som gir god fartsdemping og fremkommelighet.

Innspill til planarbeidet
Eventuelle spørsmål og skriftlige kommentarer, merknader, opplysninger m.v. til utvidelse av planområdet sendes skriftlig innen 20. mai 2019 til:

  • Trollvegg Arkitektstudio AS v/ Jared McFadzean, Østre Strandgate 31, 4610 Kristiansand S jared@trollvegg.no

Det er ikke nødvendig å sende kopi til kommunen. Innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg når den sendes over til kommunen. Kommunen vurderer og kommenterer innspillene når planen legges ut til offentlig ettersyn/høring. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.

Tidligere oppstartsvarsel, planinitiativ, referat fra oppstartsmøte, og planprogram er tilgjengelig her, og på vår nettside: www.trollvegg.no.