I lokalpressen har det de siste døgnene versert en sak om at Vennesla er dårlig på lærertetthet, og at vi har færre lærere pr. elev enn både naboene, Vest-Agder-kommunene og snittet i Norge.

Dette er feil forståelse av tallene. Vennesla har en lærertetthet på 13,1 på 8. til 10. trinn. Det betyr kort sagt 13,1 elever pr. lærer.

Snittet i Vest-Agder er 15,4. Kommunegruppe 08 har tetthet på 14,9.

For de syv første skoletrinnene er lærertettheten 12,8. Også dette er bedre enn landsgjennomsnitt og fylkessnittet. I fjor vedtok politikerne å øke lærertettheten i barneskolen og det har gitt resultater.

Lave tall betyr få elever pr. klærer, høye tall betyr flere elever pr. lærer.

Vennesla kommune vil presisere disse tallene siden det er offentliggjort helt gale konklusjoner av tallmaterialet.