Vennesla vannverk – Søknad om tillatelse til økt uttak av grunnvann fra Drivenesøya i Otra i Vennesla kommune

NVE har mottatt søknad fra Vennesla vannverk om tillatelse til økt og endret uttak av grunnvann i Vennesla kommune. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med navn Nina Sotkajærvi på tlf.: 980 36 981 eller e-post: sotnin@vennesla.kommune.no.

Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 31.08.2020.

Dersom det er problemer med å rekke høringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at dere snarest kontakter saksbehandler og søker om utsatt høringsfrist. Se også informasjon om frister på våre nettsider