På bakgrunn av krav fra kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Vennesla og Kristiansand og føringer fra NVE, har Otteraaens Brugseierforening utarbeidet et revisjonsdokument som blant annet beskriver reguleringene og vurderer de ulempene en er kjent med.

Mer om krav fra kommunene og revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs hjemmeside: Konsesjonssak - Otravassdraget 

Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår ligger på: www.nve.no/revisjon.

Høringsfrist er 1. desember 2021. Revisjonsdokumentet og uttalelsene til dette vil utgjør en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

 

Uttalelser sendes fortrinnsvis via sakens nettside på Konsesjonssak – Otravassdraget.
Alternativt kan de sendes som e-post til nve@nve.no
eller i brev til NVE: Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.