Årsrapporten 2018 er på 97 sider og er historien om en kommune som i svært stor grad gjennomfører de mål administrasjon og politikere har sagt skal gjennomføres.

Rådmann Svein Skisland konkluderer med  at Julegada var et høydepunkt i fjor. Han gleder seg over utviklingen i næringslivet, men er bekymret for at  nær en tredjedel i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet.

Han konkluderer med at god økonomistyring og økonomisk handlefrihet er en forutsetning for at Vennesla skal fortsette en god kurs – og at kommunen derfor må effektivisere minst 30 millioner kroner fram mot 2022.

Noen overordnede fakta

Visste du at:

 • Fødselstallene går kraftig ned og har ikke vært lavere på 15 år. I fjor ble det bare født 158 nye venndøler, mot 210 i rekordåret 2012.
 • Folketallet økte med 0,7 prosent – mye lavere enn anslaget på 1,5 prosent.
 • Det ble tatt i bruk 70 nye boliger, mot 138 i 2017.
 • Kommuneøkonomien er fortsatt god. Driften gikk med 11,4 millioner i overskudd, mye lavere enn årene før. Kommunen hadde til nyttår 154 millioner i frie disposisjonsfond.
 • Vennesla har økonomistyring uten sidestykke. I 2018 brukte de 27 enhetene samlet 0,7 millioner kroner mer enn planlagt. Dette utgjør under 0,1 prosent av netto driftsramme!

Vennesla sin plass i regionen:

Målet er at Vennesla er en aktiv pådriver for positiv utvikling av boområder, næringsliv og aktiviteter i regionen.

Visste du at følgende mål ble nådd:

 • Kommuneplan ble vedtatt høst 2018 og vår 2019.
 • Vennesla deltok aktivt  i arbeidet med ny bypakke i regionen .
 • Målet om ny gang og sykkelvei ved svømmehall og ny veg ved ungdomsskole ble gjennomført som planlagt.

Sentrumsutvikling:

Målet er å styrke bygdesentrene på Skarpengland og i Hægeland og styrke kommunesenteret i Vennesla sentrum.

Visste du at alt dette ble gjort i fjor:

 • Områderegulering Sentrum Nord ble vedtatt.
 • Oppstart av områderegulering Sentrum sør.
 • Mulighetsstudie for ny bro til Hunsøya i gangsatt.
 • Nytt fortau i Hægeland avklares i vår, men 2,2 millioner er bevilget.

Næringsutvikling:

Målet er at kommunen skal bidra aktivt til økt næringsutvikling.

Visste du at følgende ble gjort i fjor:

 • Mulighetsstudie om økt turisme og utviklingsmuligheter  for Tømmerrenna og Setesdalsbanen ble gjennomført.
 • Identitetsprosjektet Grønn Urban Bygd ble gjennomført.
 • Støtten til Vennesla Næringsforening ble videreført.
 • Julegada ble etablert og folkefesten skal fortsette i år.

Bærekraftig utvikling:

Målet er at all utvikling i Vennesla skal være bærekraftig.

Visste du at følgende ble gjort i fjor:

 • Arbeidet med økt satsing på sykling og kollektivtrafikk fortsatte
 • Vennesla ble medlem av Klimapartner i vinter.
 • Bedre kildesortering. Egne poser og dunker for metall, glass og plast, via Avfall Sør.

Samfunnsikkerhet:

Vennesla skal være et trygt lokalsamfunn.

Visste du at:

 • Deler av Snømyr og Lomtjønnvegen ble rassikret
 • Åmdalsvegen i Hægeland ble flomsikret
 • Flomsonekartlegging av Venneslafjorden ble satt i gang.

Folkehelse og universell utforming:

Visste du at:

 • Uteområdene ved Vennesla ungdomsskole ble gjort ferdige.
 • Hunsfos skole fikk nye lekeapparater.
 • Eikeland oppvekstsenter fikk rustet opp uteområdet.
 • Smååsane Barnehage fikk opprustet sitt uteområde.
 • Byggingen av Strandstien kom i gang.

Bolig-, tomte-, og grøntstruktur:

Målet er at Vennesla skal ha et differensiert bolig og tomtetilbud.

Visste du at dette skjedde:

 • Arbeidet mye med ny reguleringsplan for Moseidmoen fortsatte for fullt.
 • Nye planer for Sentrum i Vennesla ble vedtatt eller påbegynt.
 • Områdeplan for stort nytt boligfelt på Moseidjord satt i gang, vedtas til høsten.
 • Det ble vedtatt seks reguleringsplaner: Sentrum Nord, Hellåslia/Bevervegen, Vikeland/Filadelfia, Lomtjønn (omsorgsboliger), nytt kirkeområde og Hunsøya Park.
 • Det er nå ledige tomter i alle deler av kommunen.

Kultur, idrett og friluftsliv:

Målet er et bredt kultur og fritidstilbud i kommunen.

Visste du at:

 • Balløkke ved ungdomsskolen i  Vennesla ble ferdig.
 • Balløkke ved Slettebrotan ble ferdig.
 • Forprosjekt for Venneslahallen ble gjennomført og  politikerne vedtok å se på hall på Moseidmoen og renovering av Venneslahallen.
 • BMX-bane Smååsane ble bygget (åpnet våren 2019).
 • Utbyggingen av ny  idrettsplass på Moseidmoen satt i gang – og det ferdiggjøres nå våren 2019.
 • Turløypene fikses stadig. En del forbedring på Moseidheia og oppgradering av Mila. Vedlikehold av Tømmerrenna.

Venneslabarnehagen:

Visste du at:

 • Vennesla brukte i 2018 219.278 kroner pr. barn i kommunal barnehage (landssnitt 211.246)
 • 43,3 prosent av alle barn i barnehagealder går i kommunal barnehage.  Dette er vesentlig over Kristiansand (35,9 prosent), men  under landssnittet (48 prosent).
 • Andel minoritetsspråklige i barnehage er 11 prosent i Vennesla, mot 17 prosent i landet, utenom Oslo. Årsaken til dette bør undersøkes, mener rådmannen.
 • Andel  ansatte menn er 8,3 prosent i Vennesla. Landssnittet er også det, mens Kristiansand har 11,3 prosent.
 • Det er 6,1 barn pr. ansatt i Venneslabarnehagen, mot 5,8 i landet for øvrig.

Venneslaskolen:

Visste du dette:

 • Lærertetten var 16, 0 prosent i ordinær undervisning i Vennesla i fjor, mot 16,3 i landet for øvrig.
 • Andelen elever som fikk spesialundervisning falt til 7,9 prosent (over det dobbelte for få år siden)
 • Vennesla brukte 92607 kroner pr elev i fjor – nesten 4.000 kroner mer enn landssnittet.
 • Foreldreundersøkelser og elevundersøkelser viser svært sammenfallende resultat med resten av landet. På områder som «støtte fra lærerne», «trivsel», «støtte hjemmefra» og «læringskultur» skårer Vennesla høyere enn landssnittet i 7. klasse.
 • På nasjonale prøver er det forbedring.  Venneslaelevene oppnådde mellom 48 og 52 poeng innenfor engelsk, regning og lesing, mot 50-54 poeng nasjonalt.
 • Vennesla lå under på eksamensresultater i 2018 og litt under på grunnskolepoeng (39,4 mot 41,7 nasjonalt)

Sosiale forhold

Visste du at:

 • Vennesla hadde 4,0 prosent andel barn på barnevernstiltak i 2018, mot 2,8 prosent ellers i Vest-Agder.
 • Andelen mennesker på sosialhjelp (alder 20-66 år) falt markant fra 4,1 prosent til 3,8 prosent i fjor. (samme tall i Kristiansand er 4,2 prosent)
 • Inkluderende læringsmiljø  og satsing på lekeressurs i barnehagen. Gutter fra 9. klasse er med som lekeressurs i barnehagene.
 • Økt utdanningsnivå i befolkningen er et mål og det satses målrettet på økt kvalitet i barnehager og skoler. Det jobbes bredt. Med inkluderende læringsmiljø. (det går for langt å nevne alle prosjektene her)

Forebygging:

Vennesla skal ha et samordne tjenestene og ha tidlig og koordinert innsats.

Visste du at:

 • Det ble gitt fem millioner ekstra til økt bemanning i barnehagene i 2018
 • Vennesla har vært del av nasjonalt prosjekt med Nav i skole for å hindre drop-out.
 • Venneslamodellen er videreført og innføres nå også i barnehagene.
 • Mobilt team som har vridd fra å jobbe i ungdomskolen til å forebygge på lavere trinn.
 • Temaet gir arbeid til unge sosialklienter og utvidet i fjor.
 • Ekstra midler til helsesøsterressurs i videregående skole.
 • Nytt undervisningsopplegg utarbeidet lokalt om vold og seksuelle overgrep til bruk i barnehager. Jobbes med kompetanseheving kontinuerlig.

Helse og omsorg:

 • Vennesla brukte 303.743 kroner pr mottaker av kommunale pleie og omsorgstjenester (tall fra 2017).  Iveland brukte til sammenlikning 234.00 kroner, mens landssnittet (utenom Oslo) er 416.811 kroner.
 • Et beboerdøgn i institusjon kostet 3.440 kroner, mot 3.448 kroner på landsbasis.
 • Mottakere av hjemmetjenester er 43 pr. 1000 innbygger i Vennesla, mot 24 på landsplan. Vi skiller oss ut med mange unge som trenger hjemmetjeneste. Hjemmetjenesten hadde 386 brukere ved årsslutt.
 • Sengetilbudet for øyeblikkelig hjelp hadde 418 liggedøgn i 2018.
 • Vennesla har 23 kommunalt disponerte boliger pr 1000. innbyggere, det høyeste antall i regionen. Søgne er lavest med 12.
 • Vennesla hadde 9 legeårsverk pr 10.000 innbyggere i fjor, opp fra 8,1 prosent. Vi havnet akkurat på landssnittet.
 • Hjemmestjenesten skåret til 5,0 på brukerundersøkelsen, akkurat som landet for øvrig, men lavere enn året før. Da var tallet 5,2 på en skala fra 1 til 6.
 • Sykehjemmene oppnådd 1,9 på en skala fra 1 til 2 i sin brukerundersøkelse. Akkurat som landssnittet.
 • Psykisk helses brukerundersøkelse ga  3,4 i score i Vennesla mot 3,5 på landsplan (her var skalaen fra 1 til 4).
 • Habiliteringstjenesten oppnådd 4,9 på sin pårørendeundersøkelse. Landssnittet er 4,5.
 • I 2018 ble det bygget nye omsorgsboliger i Sentrum for unge mennesker med utviklingshemming og bofelleskap for mennesker med rus og psykiske utfordringer ble påbegynt på Lomtjønn.

Mål for helse og omsorgstjenestene:

Målet er helhetlige, koordinerte og effektive tjenester.

Visste du at:

 • Vennesla i fjor gjennomførte satsing på «godepasientforløp».
 • Arbeidet målrettet med frivillighet. Prosjektet «in for care» i sitt andre år. Her utvikles digitale tjenester for bedre samhandling mellom frivillig sektor og kommunen. Frida-appen ble lansert.
 • Faglig plan for nye demensboliger ble ferdig.
 • Satsing på aktivitet for hjemmeboende med demens, slik at demente kan bo hjemme lengs mulig.
 • Fortsatt trykk på å innføre ny velferdsteknologi. Ett eksempel er oppkopling av nye digitale trygghetsalarmer mot nasjonalt responssenter.
 • 17 nye leiligheter for unge mennesker med utviklingshemming. (åpnet i januar)
 • Byggingen av bofelleskap for 12 mennesker med rus- og psykiske utfordringer er i gang. Planleggng av nye 12 boliger er i gang.
 • Nytt avlastningshjem for hjemmeboende utviklingshemmede er planlagt.
 • Jobbes kontinuerlig med heltidskultur og ny bemanningssentral er etablert.

Folkehelsa - hvordan er venndølen?

Målet er at folkehelse fokuseres i alle kommunale enheter og seksjoner.

Visste du at Vennesla skiller seg ut på flere områder i folkehelseprofilen for landet:

 • Færre bor trangt (14 prosent mot 19 prosent for landet)
 • Flere unge er fornøyd med treffstedene (67 prosent i Vennesla, 50 prosent i landet)
 • Drikkevannet vårt er svært godt i Vennesla. (100 prosent mot 92 prosent)
 • Flere unge i Vennesla i lavinntektsfamilier (12 prosent mot 9,2 prosent)
 • Flere unge er barn av enslige foreldre (17 prosent mot 14 prosent)
 • Flere unge har over fire timer skjermtid (32 prosent mot 26 prosent)
 • Flere i u-skolen er lite fysisk aktive (18 prosent mot 14 prosent)
 • Flere kvinner røyker i svangerskap (8,5 prosent mot 6 prosent)
 • Flere unge har psykiske symptomer og er i kontakt med fastlege (180 pr 1000, mot 159 pr. 1000 innbyggere på landsplan)

Kommunen som arbeidsgiver:

De ansatte er kommunens viktigste ressurs i forhold til å levere gode tjenester. Framover blir det svært viktig å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere.

Visste du at:

 • Vennesla hadde 1250 ansatte fordelt på cirka 950 årsverk i 2018.
 • Det jobbet 1018 kvinner og 232 menn i kommunen.
 • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse var 75 prosent. (74 prosent for kvinner og 81 prosent for menn)
 • Sykefraværet endte på 7,4 prosent. Lavere enn Mandal, Kristiansand og Lillesand, men noe høyere enn Søgne, og Songdalen.
 • Det jobbet 342 årsverk i helse- og omsorgsenhetene og 186 hadde hele stillinger (30 flere enn året før).
 • Likestilling fokuseres og under ellers like vilkår skal det underrepresenterte kjønn ansettes. Minst en søker med ikke-vestlig bakgrunn skal innkalles til intervju.

 

Kommunen som eier og forvalter

Kommunen har et etisk og moralsk ansvar for å drive en virksomhet som sikrer bærekraftig utvikling av fellesskapets verdier og en god økonomistyring.

Visste du at:

 • Vennesla fikk over 11 millioner kroner i nettodriftsresultat, mye lavere enn året før da resultatet var over 60 millioner. Enhetene fikk 862,8 millioner kroner å drive for, men brukte 851,6 millioner kroner.
 • Lånegjeld pr. innbygger er 53.468 kroner eller 65,7 prosent av driftsinntektene. Snittet i Vest-Agder er 78,1 prosent og i landet utenom Oslo er gjeldsgraden 79,3 prosent.
 • Vennesla hadde plassert over 212 millioner kroner i 2018 til langsiktig forvaltning. De siste ti årene har kommunen tjent 91 millioner kroner mer på denne forvaltningen enn hvis pengene sto i bank.
 • Vennesla brukte 138.000 kroner pr. kilometer vei på vedlikehold i fjor. Dette er minst i regionen. Snitt i Norge er 158.900 kroner.