Plan for boligutvikling for personer som trenger tilrettelagte boliger mot 2030

Plan for rehabilitering mot 2030

Plan for tjenester til demente mot 2030

Plan for tjenester til utviklingshemmede mot 2030

Plan for utvikling av psykisk helsearbeid mot 2030

Plan for implementering og utvikling av velferdsteknologi og digitale løsninger

Helhetlig ruspolitisk handlingsplan 2014-2018