EUs vanndirektiv

- Miljødepartementet har vedtatt at Norge skal følge EUs vanndirektiv. Ett av målene er bedre vannkvalitet i våre vassdrag. Da må vi sikre mindre utslipp fra spredte avløpsanlegg. Vi er pålagt å føre kontroll.

- Målsetningen for oppryddingen er ikke bare relatert til vannkvalitet, men også til et mål om at alle skal ha godkjente anlegg (likebehandlingsprinsippet)

Vil ta ti år

Nina Sotkajærvi,  Jannicke Usterud og Mai-Elin Holm i enhet for teknisk forvaltning i Vennesla kommune skal de kommende årene rundt for å sjekke hvert enkelt privat anlegg. Kontrollene starter i mars 2019 i forbindelse med slamtømming.

Planen er å kontrollere rundt 70 anlegg hvert år i ti år. Det er en stor jobb som ligger foran. Hvert anlegg skal gjennomgås, saksbehandles og kvalitetssikres.

Du må registrere deg

Før kontrollene starter er det viktig at hver enkelt avløpseier registrerer anlegget sitt. Et eget digitalt skjema er tilgjengelig på kommunens nettsider. Dokumentene og de tekniske opplysningene om hvert enkelt anlegg, vil danne grunnlaget for videre arbeid og saksbehandling.

- Vi er særlig opptatt av gamle anlegg fra før 2007, sier Sotkajærvi.

Alle anlegg fra før 1. januar 2007 er pr definisjon ulovlige fra høsten 2018, såfremt det ikke kan dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i lokal forskrift for avløpsanlegg, som er vedtatt i Birkenes, Vennesla, Iveland, Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner.

Kan bli store kostnader

Alle private anlegg som ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav må regne med pålegg om retting. Det kan koste den enkelte flere titusen kroner, og i enkelte tilfeller enda mer.

-Ingenting er bedre enn et infiltrasjonsanlegg, hvis massen rundt er god og forholdene ligger til rette for det. Går ikke det, kan du få pålegg om å bygge minirenseanlegg. Det viktige er å hindre at forurensing kommer ut i drikke- og badevann, lokale elver og i vassdragene våre, sier Mai-Elin Holm.

Vennesla kommune bruker allerede store ressurser på å redusere utslippene og å følge opp vanndirektivet.

De siste årene er alle beboere mellom Homstean og Skarpengland pålagt å knytte seg til offentlig kloakkledning.  Arbeid pågår med å legge offentlig kloakk til Samkom, slik at utslipp i lokal elv kan stoppes. Det planlegges kloakkledning fra Hægeland til Kile og oppgradering av kommunalt renseanlegg på Røyknes.

- Men akkurat som kommunen er ansvarlige for sine utslipp er eiere av private anlegg ansvarlige for sine, sier Jannicke Usterud.

Hvis du må oppgradere ditt anlegg, må du først bestemme renseløsning for din eiendom. Deretter må du søke utslippstillatelse. Det er en rekke kriterier som må oppfylles i en slik tillatelse.

Ta gjerne kontakt med oss på teknisk forvaltning for å få mer informasjon, sier Sotkajærvi.

Den enkeltes ansvar

Dette er den enkelte anleggseiers ansvar å passe på:

  • Å overholde krav og vilkår som stilles fra myndighetene.
  • Å kjenne til hvordan anlegget skal driftes for å virke forskriftsmessig.
  • Å forsikre at renselegg ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringen av anlegget.
  • Å gi servicefirma adgang til å utføre nødvendig service.
  • Å oppbevare nødvendig og relevant dokumentasjon om anlegget.

Send inn skjema over ditt anlegg