Tjenesten omfatter praktisk bistand i form av: 

  • støttesamtaler og veiledning til barn, foresatte og søsken 
  • koordinering av tjenester og ansvarsgrupper 
  • støttekontakt 
  • avlastning 

Målgruppe  

  • Personer med medfødte funksjonsnedsettelser 
  • Personer med ervervede funksjonsnedsettelser etter sykdom eller skade  
  • Pårørende 

Lover 

 https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/handlingsplan-for-habilitering-av-barn-og-unge 

Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7  

Spesialisthelsetjenesteloven § 2-1e (Samhandling og samarbeid) 

Pasient- og brukerrettighetsloven Kap. 7 (Klage) 


Kontaktinformasjon

Fagleder:
Anne Cathrine Lie
481 14 697

Veronica Wennerberg
982 93 727