- Vi er glade for at vi nå kan komme videre med dette prosjektet, sier Inger C. Neset.

Hun er daglig leder i Vennesla boligstiftelse, som står som byggherre for leilighetene i Lomtjønnvegen. Hun er også enhetsleder for Enhet for byggforvaltning i Vennesla kommune.

Det var velforeningen i området som klaget på kommunestyrets enstemmige vedtak om å godkjenne reguleringsplanen. Klagen dreide seg både om prosess, medvirkning og trafikksikkerhet.

Ingen merknader

Fylkesmannen har nå behandlet klage-punktene, uten å finne grunn til å reagere på noe. Fylkesmannen mener berørte parter har kommet godt til orde og at synspunktene er godt ivaretatt underveis.

Fylkesmannen skriver:

«Kommunens vedtak fremstår saklig og velbegrunnet (…) På denne bakgrunn har Fylkesmannen ingen merknader til kommunestyrets vedtak i saken.»

Det betyr at reguleringsplanen er endelig godkjent.

Åpner for tre utbygginger

Planen åpner for tre utbygginger i området:

  • 12 leiligheter og en kontordel som skal eies av Vennesla boligstiftelse. Leilighetene blir døgnbemannet og skal bli bosted for mennesker som sliter med rus og psykiatri. Detaljplanlegging intensiveres nå – og VEF, som er entreprenør, planlegger byggestart før jul.
  • Verkstedbygg på nabotomten for Enhet for byggforvaltning. Bygget planlegges ferdigstilt innen utgangen av 2019. Investeringen betyr at dagens verksted i kjelleren på Herredshuset frigjøres til andre formål.
  • Verkstedbygg og senter for teknisk vedlikehold er nå klargjort reguleringsmessig. Plan- og økonomiutvalget har åpnet for kjøp av tomt til dette formål. På sikt er det snakk om å flytte de funksjonene som i dag holder til i den gamle brannstasjonen, opp til et nytt anlegg på Lomtjønn.

Fylkesmannens beslutning er endelig og kan ikke påklages.