Skade på infrastruktur kan gi store konsekvenser for mange. Det er derfor viktig å melde ifra før du skal grave uansett hvor det skal graves.

En gravemelding vil gi oversikt en oversikt over ledninger, kabler og rør der du skal grave. For graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer må det alltid foreligge en godkjent gravetillatelse.

Kommunen kontaktes ved å fylle ut skjema for Gravetillatelse/gravemelding. Skjemaet finner du også under oversikten over alle skjema.

For graving nær veg krysser man av for «Søknad om gravetillatelse», mens for graving på privat grunn utenfor offentlig vegs eiendomsområde krysses det av for «Gravemelding».

Kommunen vil kunne uttale seg blant annet som grunneier, eier av kommunale veger, eier av vann og avløpsanlegg og som oppmålingsmyndighet. I den grad kommunen har oversikt over private ledninger vil vi opplyse om det.

I tillegg må Geomatikks gravemeldingstjeneste kontaktes på gravemelding.no. Geomatikk har oversikt over netteiere som har infrastruktur i området, eksempelvis strøm, tele og data.