Bygg- og miljøutvalget har i møte den 27.03.20, sak 39/20, med hjemmel i PBL § 12-12 og 12-14, godkjent reguleringsendring med planid 2019001, datert 28.06.2019, av områderegulering for N01 Stølen datalagringspark. Endringen gjelder flytting av parkeringsplass for turløype.

Plan utbyggingsenheten har den 16.03.20, etter delegert fullmakt godkjent mindre endring av detaljregulering for Vennesla kirke, som gjelder mindre justering av byggegrense og byggehøyde.

Plandokumentene for planendring Stølen datalagringspark (Støleheia) og for Vennesla kirke kan du se under. 

Vedtakene kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no