Vennesla kommunestyre har i møte den 28.09.17, sak 52/17, med hjemmel i PBL § 12-12 godkjent følgende detaljregulering:

Veg/fortau langs deler av vegene Rakkestad og Bjørkelivegen, d. 15.09.2017.

Plandokumentene kan ses her

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato 06.10.17. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no merket 15/00798.