Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i PBL § 12-14(2) vedtatt i møte 20.10.2022, sak 87/22:
Endring av detaljregulering for Gnr. 11 Bnr. 1 – Rønninga, planid 2011010, datert 27.4.2022, med reguleringsbestemmelser, sist revidert 7.6.2022. 
 
Frist for klage er 3 uker fra kunngjøring.