Bygg- og miljøutvalget har i møte den 18.08.22, sak 78/22, godkjent endring av områderegulering for N01 Stølen datalagringspark, med planid 2015004 og 2019001, datert 06.07.22, og med bestemmelser sist revidert 25.07.22. Endringen er vedtatt med hjemmel i pbl. § 12-14 (2). 

Plandokumentene kan ses under www.vennesla.kommune.no/kunngjøringer

Vedtaket kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no og merkes med 22/01698

Vedlegg 1 bestemmelser

Vedlegg 2 plankart 

Vedlegg 3 planbeskrivelse