Bygg- og miljøutvalget har i møte 15.09.22, sak 82/22, med hjemmel i pbl. § 12-14(2) vedtatt områderegulering Moseidmoen - reguleringsendring, planid 2017006, datert 23.06.2022. 

Endringen omfatter nytt reguleringsfelt for gnr/bnr 23/293 og 23/289, og fortau i Bjørnsonsveg tas ut av planen. 

Plandokumentene er tilgjengelig på www.vennesla.kommune.no. Klagefrist er 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no. og merkes med 17/03246. 

Plankart Moseidmoen_23.06.2022-A0.pdf
Planbestemmelser områderegulering Moseidmoen_23.06.2022.pdf
Planbeskrivelse områderegulering Moseidmoen_23.06.2022.pdf

Saksfremlegg Områderegulering Moseidmoen - reguleringsendring.pdf
Vedtak, Sak 82_22, Områderegulering Moseidmoen - reguleringsendring.pdf