Godkjent områderegulering Støleheia Sør

Vennesla kommunestyre har i møte den 25.05.23, sak 29/23 med hjemmel i PBL, § 12-12, godkjent følgende områderegulering med bestemmelser:
Energiforedlende virksomhet Stølheia Sør med plankart og reguleringsbestemmelser datert 06.03.23. Planid: 2020004

Vedtaket kan påklages til Statsforvalter i Agder. Eventuell klage må framsettes skriftlig overfor Vennesla kommune innen tre uker fra kunngjøringsdato.

Krav om innløsning eller erstatning i h.h.t. PBL § 15-2 eller § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringen