Plan- og økonomiutvalget har i møte den 17.12.20, sak 100/20, godkjent mindre endring av områderegulering for sentrum nord, ved trekanten, planid 2020006.

Vedtaket som er fattet med hjemmel i PBL § 12-14, kan påklages, med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no