Bygg- og miljøutvalget har i møte 30.06.2021, sak 65/21, godkjent mindre endring av detaljregulering for Vennesla Atrium (planid 2019006), datert 16.06.2021. Endringen omfatter i det vesentlige utvidelse av planområde, hovedsakelig på østsiden. 

Frist for eventuell klage settes til 3 uker etter kunngjøring.