Bygg- og miljøutvalget har i møte den 14.01.2021, sak 2/21, godkjent detaljregulering for g/s-veg langs del av Veråsvegen, planid 2020001, d. 6.1.2021, med reguleringsbestemmelser datert 6.1.2021.

Vedtaket fattet med hjemmel i PBL § 12-12, kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato (16.02.21) jfr. Forv.loven § 28. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no , merket 20/00450

Plan – utbyggingsleder