Bygg- og miljøutvalget har i møte den 3.6.2021 godkjent følgende detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser:

  • Sak 51/21: Gnr/bnr 6/62 m.fl.- detaljregulering for Solbakken, Vennesla sentrum - planid 2019007. Plankartet er sist revidert 23.3.2021 og bestemmelsene er sist revidert 23.4.2021.

Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL § 12-12 og kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jfr. Forv.loven § 28. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no

Krav om innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om erstatning etter samme lov § 15-3, må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.