Bygg- og miljøutvalgsmøte har i møte den 18.08.22, sak 79/22 godkjent detaljregulering for gnr/bnr 23/416, Moseidvegen 1, planid 2021002, med plankart datert 08.06.22 og bestemmelser datert 22.06.22. Detaljreguleringen er godkjent med hjemmel i pbl. § 12-12 (2). 

Plandokumentene kan ses under www.vennesla.kommune.no/kunngjøringer

Vedtakene kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no og merkes med 21/02563

Vedlegg 1 bestemmelser

Vedlegg 2 plankart

Vedlegg 3 planbeskrivelse 

Vedlegg 4 vedtak

Vedlegg 5 saksfremlegg