Kommunestyret har i møte den 28.01.2021, sak 2/21, godkjent detaljregulering med tilhørende reguleringsbestemmelser for Tvidøblane, gnr/bnr 6/890 m.fl., datert 05.01.2021, plid 2019011.

Vedtaket er fattet med hjemmel i PBL § 12-12 og kan påklages med frist tre uker fra kunngjøringsdato jfr. Forv.loven § 28. Eventuell klage må framsettes skriftlig til post@vennesla.kommune.no , merket 19/02402