Vennesla kommunestyre har i møte 05.09.19, Sak 52/19, med hjemmel i PBL § 12-12 godkjent detaljregulering for Gnr/bnr 5/725, m.fl. - Filadelfia, Vikeland - Planid 2017003, med plankart datert 08.11.18, og med reguleringsbestemmelser revidert 06.09.19 i h.h.t. vedtaket.

Plandokumentene kan ses her 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Agder med frist tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage kan framsettes i skjema under eller sendes post@vennesla.kommune.no

Krav om innløsning eller erstatning i h.h.t. PBL § 15-2 eller § 15-3, må være framsatt senest tre år etter kunngjøringen.