Femti skalapoeng er alltid det nasjonale gjennomsnittet, og så måles skolene og kommunene på om de kommer over eller under.

 Jobbes godt

Resultatene fra nasjonale prøver på femtetrinn i barneskolen viser at Vennesla ligger på snitt på 50 poeng på engelsk, på 51 poeng i lesing og 52 poeng i matematikk.

- Det er de beste resultatene vi som kommune har hatt samlet noen gang, og det viser at det store arbeidet Venneslaskolen gjør med digitale læringsverktøy, tilpasset opplæring og inkluderende læringsmiljø virker og gir resultater. Vi jobber kontinuerlig og langsiktig med disse tingene, sier en fornøyd oppvekstsjef Steinar Harbo.

Skoleresultater er et viktig måleverktøy når rådmannen har sine oppfølgingssamtaler med rektorene. Rådmannen gjennomfører for tiden oppfølgingssamtaler med alle sine enhetsledere.

- Veldig moro å se resultatene på femtetrinn nå. Det jobbes veldig godt i skolen nå, sier Svein Skisland.

Det er noe ulike tall for den enkelte skole, men kommunens største barneskole, Vennesla skole, utmerker seg i positiv retning med kommunens beste resultater.

Lang trend med lave resultater

Vennesla har i mange tiår slitt med noe for lave resultater i skolen. Elevene har kommet inn til videregående skole med noe lavere snitt enn landsgjennomsnittet, men har gått ut av videregående med noe høyere snitt enn landet.  Det har vært arbeidet målrettet i mange år for å bedre skolens evne til å gi elevene gode resultater. Fremdeles vil dette variere med ulike elevkull og årsklasser. Det viktige er at vi i snitt bedrer oss.

- Det er de nasjonale prøvene på femtetrinnet som nå er bedre enn landet og fylkes-snittet. På åttendetrinn har vi fremdeles tall noe under snitt, sier Harbo.

Elevene på femtetrinn måles også etter tre mestringsnivåer, der nivå en er lavest og tre er best. P

å femtetrinn ser Vennesla kommune en kraftig økning på det beste nivået i både engelsk, lesing og regning over flere år. Vi ser også ser en markant nedgang i antall elever på nederste nivå. Vi har ikke hatt så få på nederste nivå noen gang som nå ved siste måling.

På åttendetrinn på ungdomsskolen måles elevene etter fem mestringsnivåer. Her er det ikke noen markante endringer de siste årene. Det varierer noe fra år til år, men de to laveste og to høyeste mestringsnivåene er temmelig stabile.

Best mulig start

- De nasjonale prøvene viser oss om vi går framover og hvordan vi ligger an sammenlignet med andre. Skoleresultater alene gir likevel ikke noe endelig svar på om det går bra eller dårlig med elevene. Jobben og oppgaven vår er, i samarbeid med heimen, å gi dem den aller beste starten de kan få i livet, sier oppvekstsjef Steinar Harbo.