Spesielt om avstand til nabogrense

Hovedregelen om avstand til nabogrense sier at en bygning ikke skal føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense. Dette gjelder også for mindre bygninger, slik som uteboder og uthus. Eier av naboeiendommen kan imidlertid gi skriftlig samtykke til å plassere en mindre bygning nærmere enn 4 meter fra felles eiendomsgrense.
 
Dersom slikt samtykke ikke kan innhentes, kan kommunen godkjenne plassering av mindre bygninger nærmere enn 4 meter fra nabogrense eller i nabogrense. Byutviklingssjefen har langvarig praksis med å godkjenne mindre frittliggende bygninger inntil 1 meter fra nabogrense, slik at vedlikehold kan skje på egen eiendom.
 
Det understrekes at bygningen ikke automatisk blir godkjent plassert 1 meter fra nabogrense dersom vilkårene ellers er til stede. Det skal foretas en konkret vurdering, der også eventuelle nabomerknader tillegges vekt.
 
Dersom den mindre bygningen skal plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter bør tiltaket nabovarsles overfor naboer med felles nabogrense.
 
Nabolister bestilles av byggesaksavdelingen via Servicetorget på tlf: 38 13 72 00 eller på post@vennesla.kommune.no

Du trenger ikke søke dersom

Hvilke tiltak som er fritatt for søknadsplikt følger av plan- og bygningslovens § 20-5 og SAK10 § 4-1 og 4-2
Prøv veiviseren for å finne ut om du kan bygge en garasje, bod eller annen bygning under 50 kvm uten å søke. Dersom bygningen ikke tilfredsstiller vilkårene, krever tiltaket søknad og tillatelse

Mer informasjon om å bygge garasje uten å søke, se her.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket tilfredsstiller kravene i plan – og bygningsloven og gjeldende planer.
Mindre bygninger er unntatt fra nabovarsling. Det kan imidlertid være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.

Dersom den mindre bygningen skal føres opp nærmere enn 4 meter fra nabogrense, må det derfor søkes om godkjent plassering. Dette gjøres i brevs form hvor tiltaket beskrives. I tillegg må tiltaket inntegnes og målsettes på kart. Gjenpart av nabovarsel overfor berørte naboer må vedlegges.

Tiltakshaver kan søke selv dersom

Du kan søke selv om å oppføre eller rive frittliggende bygg som ikke skal brukes til beboelse hvor samlet bruksareal eller bebygd areal ikke er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller. (Avstand fra himling til planert terrengs gjennnomsnittnivå er mindre enn 1,5 m. TEK10 §6-1.)

Dersom bygget er nærmere boligbygg enn 1 m er den et tilbygg.

Hvilke tiltak som kan foreståes av tiltakshaver følger av plan- og bygningslovens § 20-2 og SAK10 § 3-1 og 3-2

Tiltak som belegges med ansvar

Alle bygg som ikke tilfredsstiller kravene til fritak eller oppføring av tiltakshaver selv må omsøkes med ansvarlig foretak.

Naust og uthus i LNF (uregulert) område

Det er viktig å være klar over at oppføring av naust og annet uthus må være i samsvar med reguleringsformålet i gjeldende plangrunnlag. Hvis ikke dette er tilfelle, kreves dispensasjon fra arealformålet.

 
I tillegg vil naust som regel oppføres i 100 – metersbeltet langs sjøen. Tillatelse er da betinget av dispensasjon.
 
Det kan også være aktuelt å sende saken på høring til sektormyndigheter som kan tenkes å bli berørt av tiltaket.
 
Dersom oppføring av naust er betinget av dispensasjon fra de overnevnte forhold, må søknad om dispensasjon vedlegges. Dispensasjoner skal nabovarsles.

Lover og retningslinjer

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har god informasjon og en komplett oversikt over gjeldende lov og regelverk om byggetiltak.