Barnehagelovens kapittel 3 omhandler Barns og foreldres medvirkning. Alle barnehager skal ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Representanter fra enkeltbarnehagenes samarbeidsutvalg danner det kommunale foreldreutvalget. Ta kontakt med barnehagen for å få vite hvem disse er. 

Det er også opprettet et nasjonalt FUB.