- Oppgavene vil øke, mens ressursene vil bli mindre. Det har vært hele utgangspunktet. Nesten 15 år etter sist omorganisering må vi ta en grundig gjennomgang for å ruste oss til framtida, sier rådmann Svein Skisland.

HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN:  Styringsgruppas høringsrapport 08.02.2021

I dag 9. februar legger styringsgruppa fram sitt forslag for politikerne og innbyggerne, de ansatte ble orientert i går . Seks arbeidsgrupper har vært i sving. Alt av rapporter og referater er underveis lagt ut på hjemmeside så både innbyggere og ansatte kan følge med. La oss gå rett på sak og fortelle hva styringsgruppa foreslår.

Endringene i enheter:

 • Administrative fellestjenester foreslås opprettet som ny enhet. Her samles merkantilt ansatte i hele kommunen, flere oppgaver fra Servicetorget og driftsoppgaver innen personal og økonomi. Den nye enheten muliggjør effektivisering, men øker også muligheten for spesialisering og kompetanseheving. I dag er det flere ansatte som må jobbe med «nesten alt». Med samling kan ansatte få mulighet til å jobbe mer spesifikt.
 • Enhet for park og idrett og enhet for teknisk forvaltning slås sammen. Den nye enheten for park og teknisk vil få samlet ledelse. På sikt er målet bedre utnyttelse av ressursene, både de menneskelige, utstyrsmessig. Samtidig får vi en mer entydig ledelse av dette viktige området, i stedet for at noe ligger under park og noe under teknisk. Ansvar for drift av svømmehallen overføres til enhet for byggforvaltning.
 • Servicetorget legges ned som egen enhet. Mange oppgaver overføres til den nye enheten for Administrative fellestjenester, mens valg/politisk sekretariat flyttes til stab under rådmannen. «Kundesenter-funksjonen» tenkes overført til et nytt Innbyggertorg i Kulturhuset. Mer om det senere.

Endringer i ledelsen og stabene:

Styringsgruppa har jobbet mye med hvor mange ledernivå Vennesla kommune skal ha, hvor mange som bør sitte i rådmannens ledergruppe og hvordan stabene skal organiseres. Et viktig mål har vært å frigjøre ressurser til strategisk planlegging. Svært viktig er det også motvirke silotenkning og skape økt samarbeid mellom de ulike fagstabene.

Styringsgruppa vurderte lenge å utforme en ny virksomhetsmodell og tre-ledernivå innen de store tjenesteområdene som oppvekst og helse og omsorg – for å få mer samordning. Gruppa har konkludert med at dagens to-ledermodell fungerer godt og er effektiv – men at det må skapes samarbeidsarenaer som gjør det mulig å tenke mer helhetlig på tjenestene i hele innbyggernes livsløp.

Rådmannens ledergruppe:

 • Kommunalsjef for oppvekst får endret tittel til kommunalsjef for oppvekst og inkludering. Dette for å understreke ansvaret for en av kommunens hovedutfordringer – utenforskap.
 • Kommunalsjef for samfunnsutvikling får endret tittel til kommunalsjef for samfunn og miljø. Dette for å understreke ansvaret for en av kommunens hovedutfordringer – klima.
 • Samtidig foreslås det møtepunkter som skal gjøre oss i stand til å redusere utenforskap og gjøre Vennesla kommune mer inkluderende.

Stab, endringer og samarbeid:

 • Stabene for oppvekst og helse og omsorg foreslås samlokalisert slik at tverrfaglig samarbeid blir en selvfølge. Det må jobbes tett sammen i alle stabsfunksjoner for å se helhetlig på tjenestetilbudene. Nye teknologiske løsninger vil også bidra positivt.
 • Overordnet ansvar for idrett og friluftsliv legges til egen stilling i seksjon for samfunn og miljø.
 • Forvaltning av kommunens eiendommer styrkes gjennom at vi oppretter en ny rolle som «strategisk eiendomsbesitter».

«Diamanten»:

Styringsgruppa foreslår å opprette «en diamant» i organisasjonskartet. Flere enheter innenfor «diamanten» får et helt spesielt ansvar for å jobbe sammen for økt inkludering. De skal opprette møtepunkter og strukturer som skal fange opp den enkelte før det ender i varig utenforskap. Vi må se hele mennesket hele livet og sammenhengene i tjenestene for å lykkes.

«Diamanten» gjelder de åtte skolene, barnehagene, voksenopplæringen, koordinerende og helsefremmende enhet, enhet for livsmestring, enhet for kultur, enhet for barn og familie og NAV.

Spesialpedagogiske assistenter overføres fra enhet for barn og familie til den enkelte barnehage hvor de faktisk jobber.

Digitalisering:

De tre digitaliseringsrådgiverne i oppvekst, helse og omsorg og servicetorget samles og legges inn i seksjon for samfunn og miljø – med kommunalsjef samfunn og miljø som overordnet. Det er en stor endring vi har foran oss på dette feltet. Vi må ta i bruk nye løsninger, både for å øke kvaliteten i tjenestene og for å frigjøre ressurser. Samtidig skal hver enhet ha egne endringsagenter for å få til digitalisering i praksis.

Samskaping:

Ny stilling som samskapingskoordinator blir opprettet. Vedkommende skal jobbe i staben for samfunn og miljø og ha tett kontakt med innbyggertorg og Kulturhuset. Koordinatoren skal være kommunens samarbeidspartner for næringslivet og frivilligheten når vi har konkrete prosjekter å samskape om.

Innbyggertorg. Dette tenkes videre utredet, men forslaget er å bruke Kulturhuset som møteplass. Vi har en av verdens flotteste møteplasser i dette bygget. Noen av ressursene fra dagens Servicetorg og noen av ressursene i enhet for kultur tenkes samlet i et Innbyggertorg for dialog og samskaping.

Din mening!

Da har du fått forslagene til endring. Du oppfordres til å levere høringsinnspill og komme med dine forslag til forbedringer. Vedlagt et skjema du kan bruke til å levere innspill.

Høringsfristen er satt til 8. mars. I månedsskiftet mars/april vil styringsgruppa levere sin endelige anbefaling. 29. april skal omorganisering behandles i kommunestyret.

I høringen inviteres også næringslivet ved Vennesla næringsforening og frivilligheten med Frivilligsentralene til å komme med innspill. Vi er altså en kommune som inviterer samfunnet rundt oss til å være med på å avgjøre hvordan vi skal organiseres, og det tror vi er temmelig unikt. Det er samskaping i praksis.

Trygghet for innbyggerne!

Avslutningsvis vil vi minne om hva rådmann Svein skriver i forordet til rapporten om omorganisering:

Vennesla kommunes fremste oppgave er å skape trygghet for innbyggerne. I fjor satte jeg i gang en prosess som kan ha skapt noe utrygghet blant dere ansatte, for endring er aldri noe vi mennesker trakter etter. Jeg håper dere ser at dette er noe vi må gjøre med ujevne mellomrom. 

Vi må tilpasse oss endringer og vi må ruste oss til å møte endringer. Vi kan ikke bare løpe fortere og jobbe mer. Vi må organisere den store kommune-organisasjonen slik at innsatsen vi legger ned, treffer midt i blinken med de ressursene vi har til rådighet. Det er til beste for både ansatte og innbyggere.  Vi møter tre hovedutfordringer de neste par tiåren

 • Klima. Vi må skape fornybarsamfunnet og redusere utslipp med minst 45 prosent.
 • Demografi. Befolkningen eldes kraftig. Færre skal hjelpe flere som skal ha hjelp.
 • Utenforskap. Nesten 30 prosent av innbyggerne mellom 16 og 66 år står utenfor arbeidslivet. 

Samtidig går vi inn i en tid hvor nasjonen Norge er på vei ut av oljealderen. Ekspertene snakker om «de gode tiders skumringstime». Til nå har prioritering betydd å si ja til noe i år og noe annet neste år. I framtida vil prioritering handle om å velge helt vekk – for å få råd til det viktigste.  Det er derfor vi satte skolestruktur på dagsorden. Det er også derfor dere nå får denne utredningen med forslag til omorganisering.