Kommuneoverlegen i Vennesla vedtar forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) med innføring av smittekarantene for visse grupper.

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Vennesla 9. november 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer. For å forebygge og begrense smitte, og beskytte sårbare grupper, har Vennesla kommune ved kommuneoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4.1, første ledd, litra d), femte ledd, jfr. første ledd vedtatt følgende lokale forskrift som hastevedtak:

§ 1 Gjeldende fra 9.11.21 kl. 19.00: Alle som har fått påvist smitte med covid-19 fra og med 4. november isoleres etter gjeldende regler. Det innføres ordinær smittekarantene i 7 døgn for husstandsmedlemmer og lignende nære kontakter (uavhengig av vaksinasjonsstatus). Karantenen starter samme dag som smitten ble påvist hos den sist smittede i husstanden. Karantene gjelder ikke for personer i husstanden som nylig er avisolert etter å ha gjennomgått covid-19 sykdom. Denne bestemmelsen har tilbakevirkende kraft på de som har smittede i sin husstand som er påvist positive fra og med 4. november.

Helsepersonell som er fullvaksinert og er kritisk for kommunens evne til å yte forsvarlig helsehjelp unntas fra karantenekravet, men må gjennomføre samme testregime som personer i karantene jf.§2. De må bruke munnbind i tjenesten.

§2 Det skal testes med selvtest daglig under karantenen og i tillegg med PCR-test tidligst dag 6. Svar på denne PCR-testen skal foreligge før karantenen kan oppheves. Ved positiv selvtest skal det tas PCR-test senest dagen etter.

§3 Forskriften gjelder fra og med 09.11.21 kl. 19.00 til og med tirsdag 30.11.21 kl. 24.00. 

Øvrige anbefalinger

Anbefalinger som ikke forskriftsfestes: Det anbefales at innbyggere i Vennesla kommune reduserer antall nærkontakter. Kommuneoverlegen anbefaler sterkt at alle som bor og oppholder seg i Vennesla kommune holder minst 1 meters avstand til personer utenfor egen husstand eller tilsvarende nære, eller bruker munnbind der det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Bakgrunn for vedtaket : Vi har pågående utbrudd i Vennesla kommune, mest relatert til Vennesla skole, men med tegn til spredning. Nasjonalt er det også økende smitte. Mange steder går det ut over kommunens eller lokalsykehusets kapasitet. Gjennom smittesporingsarbeidet registrerer vi at det er betydelig sekundærsmitte som hovedsakelig sprer seg innad i husstandene. Mange skoler og barnehager har én eller flere smittede, og det har vært omfattende testregimer for å fange opp smitte.

Likevel ser vi at smitten langsomt sprer seg i befolkningen, og det representerer en potensiell risiko for å få et ressurskrevende utbrudd som vil føre til sammenbrudd i kommunens evne til å gi nødvendig helsehjelp.

I tillegg har sykehusene i regionen et betydelig smittetrykk med RS-virus og kan på kort varsel komme i en situasjon der elektiv virksomhet må fryses. Vennesla kommune er også allerede på grensen til forsvarlig beredskap når det gjelder helsepersonellsituasjonen. En videre smitteøkning må forebygges, slik at innføring av disse forebyggende tiltakene anses som forholdsmessige og nødvendige.

Vilkårene i smittevernloven §§ 4-1 og 1-5 anses å være oppfylt på bakgrunn av følgende: • Testing viser at også fullvaksinerte blir smittet, bringer smitten videre, og blir syke. Nasjonalt er det rapportert at omkring 25% av fullvaksinerte husstandsmedlemmer blir smittet. Dette krever tiltak som effektivt hindrer videre spredning, og det er derfor ikke på nåværende tidspunkt aktuelt å gjøre unntak for personer som er del- og fullvaksinerte.

Foreløpig er det kun Vennesla skole som har fått gult nivå etter trafikklysmodellen i skoler og barnehager, og kun ut uke 45 foreløpig. Dette vil bli fortløpende vurdert også for andre skoler. Andre og mindre inngripende tiltak enn smittekarantene antas ikke å hindre videre spredning i tilstrekkelig grad.

Tiltakene anses derfor nødvendige av hensyn til smittevernet og tjenlige etter en helhetsvurdering av nåværende situasjon. Som et supplement til tiltak innført i forskriften anbefales det at de som bor og oppholder seg i kommunen generelt er flinke til å holde 1 meters avstand, eller bruker munnbind der anbefalt avstand ikke kan overholdes – i tillegg til de grunnleggende generelle smittevernrådene.