Rådmannen legger fram mulighetsstudien for politikerne med forslag om å utlyse arkitektkonkurranse. Så viktig mener han det er at broa blir et visuelt og estetisk bra prosjekt. Saken kommer til behandling i plan- og økonomiutvalget 11. mai.

Det er rådgiver Ingrid S. Konsmo som har jobbet med mulighetsstudien sammen med ekstrene konsulenter og fylkeskommunen. Agder fylkeskommune har også vært med på å finanisere prosjektet.

- Vi legger fram en svært teknisk mulighetsstudie. Vi har ikke jobbet med utforming og estetikk, men sett på de tekniske mulighetene i prosjektet, sier Konsmo.

Det er også grovregnet på løsningene og i mulighetsstudien er det sett på ulike tekniske varianter. Bro, kulvert og gang- og sykkelsti er derfor kostnadsberegnet til mellom 62 og 104 millioner kroner Studien viser også hvordan det kan bygges en bred kulvert under fylkesveg 405 slik at det åpnes opp fra Sentrum ned mot elva og den nye broa. Løsningene skal jobbes videre med.

"Den kortreiste bygda"

I saksframstillingen fra rådmannen poengteres broas betydning for utviklingen av Vennesla som «Den kortreiste bygda». Broa er en sentral forutsetning for en mulig unik utvikling. Broa er også et rekkefølgekrav som må på plass før den store utbyggingen på Hunsøya kan starte.

På Hunsøya og i Sentrum planlegges det mellom 2000 og 3000 boliger. Det legges opp til over 2000 nye arbeidsplasser i næringsområdene. Det planlegges for at mennesker kan bo, handle, jobbe og leve nesten uten å trenge bil. I sum snakker vi om det største bygdeutviklingsprosjektet i Norge, der tradisjonell bilbasert sentrumsutvikling og et gammelt fabrikkområde transformeres på en bærekraftig måte til en ny framtid.

Parkere bilen

Broa vil binde dette sammen. Samtidig blir broa over elva et viktig ledd i arbeide med «den grønne hovedvegen» med sykkel og gang-vei fra Idrettsplassen, gjennom Hunsøya og Sentrum til Svømmehallen. I dag bor det 7300 mennesker innenfor én kilometer avstand fra denne strekningen. Til sammenlikning bor det 8.000 mennesker i Kvadraturen i Kristiansand. Om 25 år bor det mellom 10.000 og 12.000 mennesker tett på Den grønne hovedvegen. Målet må være at alle kan gå og sykle på fem til ti minutter til sine daglige gjøremål. Forskning viser at det er når tidsbruken blir så liten, vi parkerer bilen og endrer adferd til sykkel og gange.

Vennesla må redusere klimautslippene med 50 prosent fram mot 2030. Den grønne hovedvegen er forutsetning for å nå de nasjonale målene om at vekst ikke må føre til økte utslipp og økt biltrafikk.

Vennesla har en unik mulighet til å lede og vise vei nå. Derfor har kommunestyret enstemmig bedt om 322 millioner kroner til broa, Den grønne hovedvegen og andre samferdselsprosjekter i den nye byvekstavtalen for Kristiansand-regionen.

Her kan du lese den politiske saken og mulighetsstudien.