I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Vennesla kommune oppstart av arbeidet med forenklet revisjon av kommuneplanens arealdel. Revisjonen skal kun omhandle LNF-formål og områder der spredt boligbebyggelse er tillatt.

Samtidig legges forslag til planprogram for arbeidet ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 4-1, 5-2 og 11-13.

Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i utarbeidelsen av revisjonsarbeidet for arealdelen. Formålet med planprogrammet er å beskrive:

  • Bakgrunnen og formålet med planarbeidet.
  • Planprosessen og medvirkningsmulighetene.
  • Omfanget av planarbeidet med relevante utredningstemaer.

Iht. plan- og bygningsloven skal planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker. Etter høringen vil kommunestyret vedta endelig planprogram.

Dette forslaget til planprogram vil være til offentlig ettersyn i perioden fra 1. november til 31. desember 2021. Alle som ønsker, kan komme med innspill og merknader til planprogrammet og planarbeidet innen 31. desember.

Innspill og merknader bes sendt til kommunen på e-post: post@vennesla.kommune.no, og merkes med saksnummer 21/03148. Frist for innspill er satt til 31. desember 2021.

Dokumenter i saken:

Kontaktperson til planarbeidet er:
Eirik Aarrestad
Tlf.: 915 999 47
e-post: eirik.aarrestad@vennesla.kommune.no