82,1 prosent av kommunens ansatte er kvinner. Vennesla kommune er med andre ord en typisk kvinnearbeidsplass.

Ved årsskiftet jobbet til sammen 1240 personer i Vennesla kommune, fordelt på 941 årsverk. Disse fordeler seg slik på kjønn:

1018 kvinner, fordelt på 755 årsverk

232 menn fordelt på 186 årsverk.

Kvinnene jobber i mindre stillinger enn mennene. Kvinner jobber i snitt i 74 prosent stilling, mens mennene i snitt har 81 prosent stilling. Innen helse- og omsorg har antall heltidsstillinger økt fra 110 til 186 på tre år. Det jobbes målrettet mot mer heltid og mindre deltid.

De ansatte er kommunens viktigste ressurs i forhold til å levere gode tjenester ut til innbyggerne. En av de viktigste utfordringene framover blir å rekruttere nye og beholde dyktige og motiverte medarbeidere.

- Det viktigste er dyktige ansatte, men jeg skulle gjerne hatt flere menn på søkerlistene. Vi trenger flerem enn, særlig innen skole, barnehage, helse og omsorg. I typiske mannsyrker er det motsatt, sier organisasjonssjef Heidi Engestøl og fortsetter:

- I ledergruppen er vi tre av hvert kjønn og blant enhetslederne er det 17 kvinner og ti menn, men ute på enhetene blir det for skjev kjønnsbalanse.

Vennesla kommune økte antall ansatte med 41 personer og antall årsverk med 25 i 2018.

I 2017 arbeidet det 979 kvinner fordelt på 740 årsverk og 220 menn fordelt på 176 årsverk i Vennesla, samlet 1199 personer fordelt på 916 årsverk.