Alternativ 2A
Alternativ 2A

- Vi inviterer skolene, Barne- og ungdomsrådet, Rådet for funksjonshemmede, Eldrerådet, Idrettsrådet, idretten og lag og foreninger og andre til å komme med sine innspill og ønsker til hvilket alternativ de mener er best. Det er en milepæl vi passerer nå. Samtidig er det for tidlig å si om vi får dette til. Vi er inne i usikre økonomiske tider og må analysere situasjonen nøye, sier kommunalsjef Alexander Etsy Jensen.

Forleden orienterte han formannskapet om hvordan arbeidet med dobbelthallen går og om detaljene i mulighetsstudien.

Politikerne vedtok i desember at baskethallen på Moseidmoen skal stå ferdig før det bygges dobbelthall i Skolevegen. Baskethallen er siden flyttet nærmere Ravnåsvegen og planen for den utbyggingen er nå ute på siste høring.

Alternativ 2B
Alternativ 2B

Alternativene

Det store spørsmålet rundt dobbelthallen er skjebnen til den 56 år gamle Venneslahallen. Skal den stå mens det bygges nytt, eller skal den rives. Og hvis den rives, hvor skal skolene ha gymtimer og idretten ha trening da?

En mulighet er å leie haller i andre kommuner, samt bruke Øvrebøhallen. En annen er å sette opp to mindre eller en stor plasthall som brukes i byggeperioden. Det skal også analyseres om lokaler på Hunsøya kan benyttes.

Selve utbyggingen kan skje etter fire hovedalternativer:

  • Alternativ 1: Det bygges en hall vest for dagens hall. Deretter rives Venneslahallen og hall nummer to settes opp der Venneslahallen sto. I den siste hallen vil det komme familiegarderobe tilknyttet svømmehallen. Det er også mulig å anlegge skatehall i en underetasje.
  • Alternativ 2A: Venneslahallen rives og det byges to nye haller der den gamle sto. Disse er to separate idrettshaller.
  • Alternativ 2B: Venneslahallen rives og det bygges to haller med felles vegg der dem gamle sto. Det muliggjør storhall som kan ta store arrangementer.
  • Alternativ 3: Dobbelthall bygges vest for dagens hall. Når ny dobbelthall er ferdig, rives Venneslahallen. Under bakken der gamlehallen sto, bygges skatepark. Oppå bakken blir et større uteområde over mot svømmehallen.

Nå ønsker kommunen å høre meningene og forslagene til berørte parter og andre. Fristen for å sende inn kommentarer er 3. juli. Melding merkes «dobbelthall» og sendes på epost til post@vennesla.kommune.no

Allerede i august eller tidlig høst planlegges det politisk behandling av mulighetsstudien. Når den er vedtatt, kan reguleringsarbeidet fortsette. Det er satt på vent til mulighetsstudien er konkludert. Deretter blir det skisseprosjekt, forprosjekt, anbud og byggeprosjekt. Planen er byggestart i 2026 og ferdigstillelse i 2027. En bredt sammensatt brukergruppe vil bli satt ned når skisseprosjektet starter.

-148 millioner er lagt inn i økonomiplanen. Vi regner med 16,5 millioner kroner i tippemidler. Men som sagt før, og som kommunedirektøren hele tiden har understreket. Vi må vurdere den økonomiske situasjonen nøye framover. Planleggingen er uansett i rute nå, sier Alexander Etsy Jensen.

Alternativ 3
Alternativ 3.

Vedtatt i økonomiplanen:

Dette står om hall-utbyggingen i vedtatt økonomiplan:

«Kommunedirektøren anbefaler at det gjennomføres et mulighetsstudie våren 2023 som vurderer ulike løsninger og evt. muligheter for å plassere skatehall, parkering og skytebane i tillegg til dobbelthallen, samt evt. etablering av familiegarderober i tilknytting til og på samme plan som svømmehallen. Dette vil danne bakgrunn for en politisk sak. Vedtak her vil kunne få følger for reguleringsplanen. En anbefaler at bygging avventes til idrettshallen på Moseidmoen er ferdigstilt for best mulig hallkapasitet. Det antas prosjektering i 2025 og gjennomføring av byggeprosjektet fra 2026 med ferdigstillelse i 2027.

I gjeldende økonomiplan var det lagt inn en samlet ramme på 143 mill. kr. I kalkulasjonene som er lagt til grunn nå er dette beløpet justert til 148 mill. kr. Det forventes 16,5 mill.kr. i spillemidler til hallene. Disse blir budsjettert i 2027. Kommunedirektøren må understreke den usikkerheten som ligger i prosjektet med hensyn til prisstigningen på byggeprosjekter vi har sett i løpet av inneværende år. Konsekvensene av dette må vurderes nøye i mulighetsstudiet som er foreslått gjennomført i 2023.»