Bygg- og miljøutvalget fattet enstemmig i møte 20.10.22, sak 95/22, følgende vedtak:
Vennesla kommune fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for detaljregulering Vennesla strandsti del 2, datert januar 2022, sist revidert 30.09.2022.


Fastsatt planprogram kan ikke påklages.