Hva betyr postene på fakturaen?

Faktureringen av vann og avløp kalles årsgebyr og består av to elementer:

1. Abonnement: Et fastledd som er uavhengig av forbruket. Fastleddet reguleres en gang i året avhengig av kostandene knyttet til å levere vann- og avløpstjenestene. Det er et abonnement for vann og et for avløp.

2. Akonto: en forbruksdel som er variabel og avhengig av ditt faktiske forbruk. Forbruket måles med vannmåler eller beregnes etter en faktor. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes lik mengden vann som måles.

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender ut faktura 12 ganger i året. Minstesatsen for å få månedlig fakturering er kr. 2 000,- netto. Fakturabeløp under minstesatsen vil bli fakturert i to terminer; februar og august.
Ønskes papirfaktura tilsendt, påløper det papirfakturagebyr på kr. 50,- Ved ønske om 2 fakturaer i året, sendt e-post til siren.wennerberg@vennesla.kommune.no

Jeg har ikke fått faktura og ønsker en kopi?

Kommunen er behjelpelig med kopi av faktura. Send gjerne henvendelse på e-post til siren.wennerberg@vennesla.kommune.no

Jeg ønsker å dele opp fakturaen, betalingsutsettelse eller vite om jeg har noe ubetalt?

Du kan ta kontakt med line.vinvand.undheim@vennesla.kommune.no

Jeg har fått faktura i VIPPS?

Dette er noe du selv velger i VIPPS-appen. Hvis du ikke ønsker å motta fakturer eller se fakturaer i appen, må du slå av disse innstillingene.

Åpne VIPPS, gå på profil, velg Regninger og e-Faktura. Her må du skru av eller på varsler etter eget ønske. Sletter du fakturaen i VIPPS-appen blir fakturaen automatisk slettet i nettbanken også.

Hvordan opprette e-Faktura?

Gå inn i nettbanken og opprett e-Faktura under avtaler. E-Faktura-referansen er kundenummeret som er 7 siffer på fakturaen. En e-Faktura avtale knytter seg opp mot personnummeret til den som inngår avtalen. Skal du betale regninger på vegne av dine foreldre eller andre, må alternativet Avtalegiro benyttes.

Hvordan opprette Avtalegiro?

Gå inn i nettbanken og opprett Avtalegiro under avtaler. Avtalegiro-referansen er KID-nummeret på fakturaen. Avtalegiro avtaler knytter seg opp mot kontonummeret som blir benyttet ved betaling av fakturaen. Det er derfor viktig at du ved bytte av bank, går inn og sier opp den gamle avtalen og inngår ny fra din nye bankkonto.

Hvordan slette eller endre e-Faktura/Avtalegiro?

Vennesla kommune kan ikke være behjelpelig med dette, du må selv gå inn i nettbanken å slette avtalen (Den som har opprettet avtalen må inn i sin nettbank å slette avtalen)

Hva skjer hvis jeg ikke betaler innen fristen?

Ved for sen betaling påløper purregebyr i henhold til inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre behandling. Ubetalte kommunale avgifter til vann og avløp blir sendt videre til skatteoppkreveren for videre behandling. Forsinkelsesrenter beregnes i henhold til lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Klage på faktura

Ønsker du å klage på fakturaen som gjelder vann og avløp, sendes e-post til jannicke.usterud@vennesla.kommune.no (gjelder klagen eiendomsskatt, sendes e-post til oddvar.skov-skov@vennesla.kommune.no).

Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso. Hvis klagen blir tatt til følge vil du få tilbakebetalt beløpet.

Eierskifte

Eierskifte midt i en termin. Kan fakturaen deles mellom kjøper og selger?

Oppgjør er privatrettslig og må foretas mellom kjøper og selger, eventuelt via en eiendomsmegler. Det blir ikke foretatt avregning i forbindelse med eierskifte. De kommunale eiendomsgebyrene er ikke knyttet til person, men til eiendom. Det er til enhver tid tinglyst eier som er ansvarlig for gebyrer tilknyttet eiendommen. Kommunen får automatisk melding om nye eiere når skjøte er tinglyst hos Kartverket.

Fastleddet – hva dekker egentlig det?

På din faktura fra kommunen er det et fastledd og en mengdeavhengig del. Fastleddet sørger for at hele den nedgravde infrastrukturen med alle stasjonene underveis; vannbehandlingsanlegg, høydebasseng, trykkøkningsstasjoner, reduksjonsventiler, pumpestasjoner, avløpsrenseanlegg, blir forvaltet, utbedret, driftet og overvåket 24 timer i døgnet, hver dag hele året.

Det ligger milevis med vann- og avløpsnettet nedgravd, veldig ofte under veier, kabler og annen infrastruktur. Våre dedikerte ansatte jobber kontinuerlig med å forvalte, drifte og utbedre ledningsnettet og stasjonene.

Ledningene må spyles og rengjøres jevnlig for at drikkevannet skal holde god kvalitet og avløpsrørene ikke skal tette seg. For å hindre vann på avveier er det et eget lekkasje lytte team. For å kunne levere trygge tjenester for generasjoner er det avgjørende at takten på utskiftning av ledningsnettet er høy nok. Dessverre har det blitt ett etterslep på dette arbeidet, så i årene som kommer må vi skru opp tempoet og være innovative for å finne smarte løsninger.

Vannmåleren din måler hvor mye vann du bruker og dermed hvor stor den mengdeavhengige delen av vann- og avløpsgebyr blir. Du kan derfor selv påvirke hvor høy regningen skal bli.

Vann og avløp er helt grunnleggende for et fungerende samfunn.

FAKTA OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Alle som er koblet til kommunens vann- og/eller avløpsnett får som abonnent en faktura for vann- og avløpsgebyr. Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Det vil si at alle utgifter både til drift og investeringer skal dekkes 100 % gjennom gebyrene til abonnentene.

Det er ikke lov å ta inn mer i gebyr enn det som faktisk blir brukt. Det er en begrenset mulighet til fondsavsetting av midler til fremtidige investeringer. I løpet av en femårs periode skal kostnadene være de samme som inntektene.

Utforming av vann- og avløpsgebyr:

Faktureringen av vann og avløp kalles årsgebyr og består av to deler:

1. Abonnement: Et fastledd som er uavhengig av forbruket. Fastleddet reguleres en gang i året avhengig av kostandene knyttet til å levere vann- og avløpstjenestene. Det er et abonnement for vann og et for avløp.

2. Akonto eller stipulert: en forbruksdel som er variabel og avhengig av ditt faktiske forbruk som måles med en vannmåler, eller stipuleres med utgangspunkt i boligarealet. Vann måles i m3 der 1 kubikkmeter = 1000 liter. Mengden avløp settes lik mengden vann som måles.

Akonto fakturering

Ved akonto fakturering blir forbruskdelen av fakturaen satt forskuddsvis etter en forhåndsberegning av ditt forventede vannforbruk i perioden som fakturaen gjelder for. Vannmåleren leses av en gang i året og på førstkommende faktura i etterkant får du enten fratrekk eller plusset på, avhengig av om akontoen har vært for høy eller lav.

Stipulert fakturering

For eiendom hvor vannmåler ikke er installert, beregnes det et stipulert forbruk ut fra eiendommens matrikkelførte bruksareal, multiplisert med en faktor for vannforbruk per kvadratmeter BRA. Faktoren kommer frem av GEBYRREGULATIVET  (pdf)

Gebyrforskrift

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av kommunestyret. Gebyrsatsene reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

Gebyrsatsene fastsettes med grunnlag i tjenestens driftsutgifter og planlagte investeringer. Kommunestyret fastsetter størrelsen på vann- og avløpsgebyrene i forbindelse med behandlingen av budsjettet. Dette skjer normalt i kommunestyrets møte i desember hvert år.

PRISLISTE VANN OG AVLØP 2022