Den nye forskriften omhandler gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensingsregelverket. Etter vedtak i bygg- og miljøutvalget sendes den nå på høring i åtte uker før endelig vedtak.

- Det er stort behov for en ny forskrift siden eksisterende lovverk ikke hjemler gebyrer for kontroll, saksbehandling og opprydding av forurenset grunn. Prinsippet er at forurenser skal betale, og da trenger vi et regelverk som kan sørge for at forurenser  finansierer saksbehandlingen på dette området.

Det sier Joachim Nystøl, som jobber med forurensing og miljøovervåking i Vennesla kommune. Han kan også kontaktes hvis du lurer på noe om denne saken.

Høring:

Dersom det er noen punkter i forslag til forskrift som skulle virke urimelige, uklare eller at viktige punkt er uteglemt ber vi om at det sendes inn skriftlig uttalelse på dette til Vennesla kommune.

Høringsuttalelser vil bli sammenfattet i saksframstilling og lagt fram for kommunestyret i vår. Forskriften planlegges å tre i kraft fra 1. juli 2023.

Høringsinnspill sendes innen 5. april 2023  til:

Vennesla kommune v/Joachim Nystøl, postboks 25, 4701 Vennesla eller postmottak@vennesla.kommune.no. Innspill merkes med saksnummer 23/00184 «Høringsinnspill lokal forskrift gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket».

Forskriften:

Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket, Vennesla kommune.

Formelt grunnlag:

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 2, 12, 13 ,15 og § 15A-4 er kommunen forurensningsmyndighet og har et lovpålagt ansvar for å saksbehandle og følge opp disse områdene.

Det er behov for en ny forskrift da eksisterende lovverk ikke hjemler gebyrer for kontroll og saksbehandling av forurensingsforskriften kapittel 2, opprydning forurenset grunn. Kommunen ser og at det er nødvendig å tilføye nye gebyrer samt hjemle nye gebyrer tilhørende kap. 12 utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, kap. 13 utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, kap. 15 utslipp av oljeholdig avløpsvann og kap. 15A påslipp.