Enheten har ansvar for
Vedlikehold og brøyting av kommunale veger.
Brøyting av private veger etter søknad og fastsatte regler.
Tømming av septiktanker.
Levering av kommunalt drikkevann.
Bort transport og behandling av kloakkslam.
Parkering.

Følge opp inngåtte avtaler om avfallshåndtering.
Innsamling av husholdningsavfall utføres av IKS Avfall Sør. 

Målsetting
Vannkilder skal sikres og vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett skal opprustes slik at abonnenter får vann med tilfredsstillende kvalitet, trykk og leveringssikkerhet. Prioriterte tiltak framgår av handlingsplanen til Hovedplan vann. Vannforsyningsanlegg skal driftes slik at målsettingen opprettholdes.

Urenset kloakk fra større tettsteder skal tilknyttes renseanlegg og utslipp til resipienter via nødoverløp skal reduseres. Ledningsnettet skal være egnet til transport av råkloakk og være anlagt etter separatsystemet. Prioriterte tiltak framgår av handlingsplanen til Hovedplan avløp. Avløpsanlegg skal driftes slik at målsettingen opprettholdes.

Standard og framkomlighet på det kommunale vegnettet skal opprettholdes og forbedres. Arbeid med trafikksikkerhetstiltak skal økes.

Oppsynsmann stein.henry.larsen@vennesla.kommune.no , telefon 982 94 302

Vakttelefoner
Rørleggervakt 913 40 911
Brøytevakt 1 982 94 313
Brøytevakt 2 982 94 314