Enhet for park og teknisk har ansvar for å forvalte og videreutvikle de kommunale vann- og avløpsanleggene, de kommunale vegene, utendørs idrettsanlegg og parker.  Enheten forvalter saker innen de ulike ansvarsområdene og består av en stabil stab med mye erfaring.

Avdelingen for vann og avløp har ansvar for de kommunale vannbehandlingsanleggene og distribusjonsnettet for drikkevann, og for oppsamling, transport og behandling av avløpsvann. Avdelingen er forurensningsmyndighet og behandler i tillegg saker innen forurensing og forsøpling.

Avdelingen for park har ansvar for parker og gågata, lekeplasser og uteområder i skoler og barnehager, og utendørs idretts- og nærmiljøanlegg. Avdelingen har også ansvar for drift av kommunens tre kirkegårder etter avtale med Vennesla kirkelige fellesråd.

Avdelingen for kommunalteknisk drift har en moderne maskinpark som sørger for drift av kommunale veger, rehabilitering av ledningsnett og gjennomføring av større prosjekter i egen regi.

Enheten har døgnkontinuerlig rørleggervakt og sesongavhengig flom-brøytevakt samt kjøring av skiløyper.

Vakttelefoner
Rørleggervakt 913 40 911
Brøytevakt 1:  982 94 313
Brøytevakt 2: 982 94 314

Enhetsleder

arne.vatne@vennesla.kommune.no
Telefon 982 94 304

Oppsynsmann:

stein.henry.larsen@vennesla.kommune.no
Telefon 982 94 302