Enheten gir tilbud etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester for personer over 18 år, og har i tillegg avlastningstjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Formålet med tjenesten er å forebygge og tilrettelegge for mestring av sykdom, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Enhet for Livsmestring vektlegger å fremme selvstendighet,  trygghet og brukermedvirkning.

Målgruppen er mennesker med psykiske lidelser og eller rusproblemer, og personer med utviklingshemming.

Enheten yter hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring, veiledning, koordinering, dagsenter, gruppetilbud, lavterskeltilbud, støttekontakt, brukerstyrt personlig assistanse og individuell plan.

Enheten samarbeider tett med øvrige enheter i kommunen, fastlege og spesialisthelsetjenesten.