Ansvaret for kommunale byggeprosjekt ligger også til enhet for byggforvaltning. Enheten ivaretar også den daglig ledelsen av kommunens to boligstiftelser.

Antall årsverk var i 2018 48, fordelt vedlikeholdsavdelingen, renholdsavdelingen og administrasjonen.

 

Boligstiftelsene

  1. Vennesla Boligstiftelse for erverv og drift av boliger for vanskeligstilte boligsøkere
    Målgruppe: Ungdom, sosialt vanskeligstilte og innvandrere.
  2. Vennesla Boligstiftelse
    Målgruppe: Eldre og funksjonshemmede.

Boligstiftelsene har et politisk valgt styre. Vennesla Boligstiftelse har i tillegg en representant fra Eldrerådet og en representant fra Rådet for funkjonshemmede.

Søknad om leie / fornyelse av leie skjer gjennom Koordinerende og helsefremmende enhet.