Innholdet og kvaliteten i tilbudene må settes foran strukturen på tilbudene hvis Vennesla kommune skal ha ressurser til å sikre gode tjenester i framtida. Å legge ned Samkom og Hunsfoss skoler fra skoleåret 2022/2023 er derfor to av flere effektiviseringstiltak i rådmann Svein Skislands budsjettforslag.

Avgifter, leie og billetter

 • Vannavgiften økes med 0,5 prosent til 3450 kroner neste år (snittforbruk på 150 kubikkmeter)
 • Avløpsavgiften økes med 6,2 prosent til 5.655 kroner neste år (snittforbruk 150 kubikkmeter)
 • Renovasjonsavgiften blir 3140 kroner neste år, som nå.
 • Feieravgiften blir 215 kroner, som er en reduksjon på 14 prosent.
 • Samlet vil avgiftsnivået stige 2,6 prosent.
 • Barnehagene: Foreldrebetaling følger statsbudsjettets maskimalsats og øker fra 3.040 til 3.135 kroner i måneden.
 • Svømmehallen:
 • Enkeltbillett voksen: opp fem kroner til 85 kroner
 • Enkeltbillett honnør: opp fem kroner til 60 kroner
 • Enkeltbillett barn: opp fem kroner til 45 kroner
 • Årskort voksen: 2.900 kroner (opp 200 kroner)
 • Årskort barn: 1250 kroner (opp 100 kroner)
 • Leie Kulturhuset:
 • Foajé: 1685 kroner (opp 53 kr)
 • Sal: 5.610 kroner (opp 171 kr)
 • Tilflukten: 1690 kr (opp 52 kr)
 • Eventyrrommet: 1690 kr (opp 52 kr)
 • Koia: 790 kr (opp 24 kr)
 • Egenandel til utkjøring av mat og festesvgift for gravplasser holdes på samme som nå. Øvrige avgifter øker i tråd med prisstigning.
 • Rådmannen foreslår å budsjettere med samme eiendomsskatt i 2020 som i år.
 • Endret gebyrregulativ for byggesak fremmes i egen sak.

Investeringer 2020

 • 13,8 millioner kr. til rehabilitering Venneslahallen
 • 25 millioner kr. til ny kirke
 • 7,7 millioner kr. til lokaler til leger
 • 300.000 kroner oppstart nytt sykehjem/dagsenter demente.
 • Én million kr. til grunnerverv
 • 1,885 millioner kr. til it-investeringer
 • 600.000 kr. til nye balløkker, nlant annet kunstgress på Kile.
 • To millioner kr. til Hægeland kirkegård
 • 3,6 millioner kr. til maskiner og utstyr i park og idrett.
 • 750.000 kr. til utskiftning av lekeapparater.
 • 36,55 millioner kr. til vann og avløp-investeringer
 • 2,2 millioner kr. til teknisk utstyr i teknisk forvaltning
 • 850.000 kr. til asfaltering Holtanvegen
 • 200.000 kr. til oppgradering av veglysanlegg.
 • 2,8 millioner kr. til Rakkestadvegen
 • 500.000 kr. til rassikring.
 • 400.000 kr. til trafikksikkerhetstiltak
 • 1,8 millioner kr. til ENØK-tiltak.
 • 6,8 millioner kr. til FDV-bygg på Lomtjønn.
 • 550.000 kr til inventar FDV-bygg og kontorer
 • 2,53 millioner kr. til renseanlegg Odderøya
 • 2,62 millioner kr. til utskifting av biler flere enheter.
 • 250.000 kr. til e-byggesak.
 • 100.000 kr. til infoskjermer i Kulturhuset
 • 100.000 kr. til lys i Kulturhuset
 • 250.000 kr. til PA-anlegg i Kulturhuset
 • 1,2 millioner kr. til ventilasjonsanlegg i Klokkerstua
 • Én million kroner til uteområde Skarpengland skole
 • 600.000 kroner til solceller på kommunale bygg.
 • 34 millioner kroner til avdrag formidlingslån og utlån formidlingslån
 • 2,575 millioner til egenkapital KLP.

Investeringer 2021

 • Én million kr. til innløsning/grunnervern
 • 1,1 millioner kr. til IT-investeringer.
 • 600.000 kr. til balløkker
 • 200.000 kr til maskiner til park og idrett
 • 750.000 kr. til utskiftning lekeapparater
 • 25 millioner til investeringer i vann- og avløpsnettet
 • 1,5 millioner kr. utstyr teknisk forvaltning
 • 200.000 kr. til oppgradering av veglys
 • To millioner kr. til å sluttføre vegen i Rakkestad
 • 500.000 kr. til rassikring.
 • 400.000 kr. til trafikksikring
 • 12 millioner til ombygging/utbygging Barnestua barnehage
 • 800.000 kroner til ENØK-tiltak
 • 25 millioner kr. (sluttfinansiering) ny kirke
 • 4,8 millioner kr. til ombygging Herredshuset
 • 2,2 millioner kr til fortau på Hægelandssletta
 • To millioner kr. oppstart nye boliger innen rus og psykisk helse.
 • 500.000 kr. til skiløypenettet
 • 300.000 kr. til skifte ut biler.
 • 700.000 kr. til oppstat sykehjem og dagsenter for demente
 • 9,3 millioner kr. til ny idrettshall på Moseidmoen
 • 40 millioner kroner til å oppgradere skoler i forbindelse med ny skolestruktur
 • Én million kroner flomkulvert Torsby
 • 400.000 kroner til regulering Strandstien del to.
 • 150.000 kr til temakart.
 • 2,575 til egenkapital KLP
 • 35,25 millioner kr til avdrag og utlån formidlingslån

Investeringer 2022

 • 45,6 millioner kr. utbygging nytt sykehjem/dagsenter for demente
 • 35 millioner kr. til ny bro mellom Venneslamoen og Hunsøya
 • Én million kr. til grunnerverv.
 • Én million kr. til IT-investeringer
 • 15 millioner kroner nytt avlastningshjem
 • 600.000 kr. til balløkker.
 • 800.000 kr. til maskiner til park og idrett.
 • 750.000 kr til utskiftning av lekeapparater
 • 20,1 millioner til vann- og avløpsinvesteringer
 • To millioner kr. til maskiner og utstyr teknisk forvaltning
 • 200.000 kr. oppdragering lysanlegg
 • 500.000 kr. til rassikring
 • 400.000 kr. til trafikksikkerhetstiltak.
 • 12 millioner kr. til å ferdigstille ombygging Barnestua.
 • 800.000 kr. til ENØK-tiltak
 • 500.000 kroner til nye lokaler teknisk forvaltning.
 • 41 millioner til nye boliger innen rus/psykisk helse
 • 500.000 kr. til skiløyper
 • To millioner til utskiftning av biler
 • 45,6 millioner til sykehjem og dagsenter for demente
 • 500.000 kr. til utbedre vegen til Dynestøl.
 • 200.000 kr ombygging Kvarstein skole.
 • 25 millioner kr ny idrettshall Moseidmoen
 • 7,1 millioner kr. til kjøp av Menighetshuset
 • 100.000 kr til fiskeplass for rullestolbrukere ved Hovedgården
 • 2,5 millioner kr. i egenkapital KLP
 • 36,4 millioner kr i utlån og avdrag formidlingslån

Investeringer 2023

 • Én million kr til grunnervern
 • 600.000 kr. til IT-investeringer
 • 16 millioner kr til å ferdigstille avlastningshjem.
 • 600.000 kr. til balløkker.
 • 1,4 millioner kroner utstyr park og idrett.
 • 750.000 kr. til utskiftning lekeapparater
 • 32,2 millioner kr. til vann- og avløpsinvesteringer
 • 1,5 millioner kr. til maskiner og utstyr teknisk forvaltning.
 • 200.000 kroner oppgradering veglysanlegg.
 • 500.000 kr. til rassikring
 • 400.000 kr. til trafikksikkerhetstiltak
 • 800.000 kr. til ENØK-tiltak
 • 13 millioner kr. til nybygg teknisk forvaltning
 • 200.000 kr. utredning Vennesla skole
 • 300.000 kr. til forprosjekt utbygging Måneglytt
 • 500.000 kr til skiløyper
 • 3,9 millioner kr. utskifting av biler
 • 3,5 millioner kr. utbedre vegen til Dynestøl.
 • 31 millioner til idrettshall på Moseidmoen
 • 2,5 millioner til gangvei gjennom Moseidmoen industriområde
 • Én million kr. til ny sandgrasje.
 • 2,5 millioner egenkapital KLP
 • 36,7 millioner utlån og avdrag formidlingslån

Nødt til å frigjøre midler

Selv om Vennesla kommune bruker over én milliard kroner i året, er mange tjenester presset, og det er grenser for hvor mye man kan strekke strikken gjennom å kutte jevnt overalt.

- Det holder ikke å effektivisere etter ostehøvelprinsippet lenger. Derfor foreslår jeg å starte en utredning neste år med sikte på nedleggelse av Samkom skole og Hunsfoss skole fra skoleåret  2022/2023, sier rådmann Skisland.

Rådmannen har effektiviseringstiltak på 33,8 millioner kroner fram mot 2023. Likevel vil kommunens drift gå i minus i perioden og det må tappes av oppsparte fond.

- Vi må effektivisere og prioritere. Skal vi lykkes med å utvikle tjenestetilbudet til behovene, må vi alltid være endringsvillige, sier rådmannen.

Han sier alternativene egentlig er ganske tydelige:

- Jeg foreslår ikke noen økning i eiendomsskatten neste år. Vi må vurdere skatten i en egen sak etter omtakseringen er ferdig. Men valget er etter min vurdering tydelig: Enten endrer vi struktur, gjennomfører effektiviseringen og frigjør midler, eller vi må øke eiendomsskatten med 30, 40 prosent. Det er som privatøkonomien. Enten må utgiftene ned, eller inntektene opp, sier Skisland.

Driften er kraftig utvidet

De siste årene har Vennesla kommune satset kraftig på å utvikle tjenestene:

 • Skole/barnehage har økt driften med 35 millioner kroner
 • Helse/omsorg har økt driften med 60 millioner kroner
 • Barn/familie/NAV har økt driften med 15 millioner kroner.
 • Kultur har øket driften med to millioner kroner.
 • Teknisk/bygg/park har øket med ca. ti millioner kroner.
 • IKT er øket med ni millioner kroner
 • Administrasjon er øket med fire millioner kroner.

- Fortsatt har vi realvekst og vi utvider tilbud. Men skal vi sikre stabilitet og gode tjenester på lang sikt, vi har store utfordringer de neste tiårene, må vi drive mer rasjonelt, sier rådmannen.

Effektiviseringstiltakene

Dette er de viktigste effektiviseringstiltakene/omstillingene som rådmannen foreslår:

 • Alle enheter, unntatt barnehagene, må videreføre vedtatt innsparing på 0,5 prosent i året fram til 2023. I tillegg kuttes én million i generell ramme hvert år fra 2020.
 • Legge ned Hunsfoss og Samkom skoler fra skoleåret 2022/2023. Dette skal gi en innsparing på 12 millioner kroner fra 2023.
 • Rådmannen minner om at Oasen har fått tillatelse til å opprette privat grunnskole med 180 elever. Fylles den opp, vil Vennesla kommune få 18 millioner kroner i reduserte inntekter. Elevene til Oasen vil komme fra flere skoler i bygda. Rådmannen sier det derfor kan komme effektivisering også ved de øvrige skolene. Alle berørte parter inviteres til en utredning om skolestruktur. Oppstart like over nyttår.
 • Kun tilby fulle barnehageplasser i kommunale barnehager fra barnehageåret 2020/2021. Dette skal frigjøre to millioner kroner i året.
 • Ikke innføre ordning med å vurdere barnetrygd løsrevet fra sosialhjelp. Innsparing to millioner kroner.
 • Omstrukturere og redusere kokkestilling i barnehagene. Eikeland vil få 40 prosent kokkeressurs, mens to kokker i fulle stillinger skal dele de fire barnehagene i nedre Vennesla.
 • Avvikle ordningen med kommunal brøyting av private veger. Vil gi en årlig innsparing på en halv million kroner.
 • Nedklassifisere kommunale veier til private fra 2021. Årlig besparelse en kvart million kroner.
 • Redusert tilskudd frivilligsentralene som følge av endret statlig finansering. Årlig innsparing 335.000 kroner.
 • Sette i gang et større omorganiseringsprosjekt for å se på om kommunen er riktig organisert.

Satses også

Selv om det skal effektiviseres og strammes inn, er det også plass til nysatsinger. Det skal investeres for 726 millioner kroner neste fire år (se tabellene over).

Innenfor oppvekst er hovedsatsingene: Satse videre på digitalisert og  inkluderende læringsmiljø i skolen, gratis SFO for barn  med spesielle behov, styrke barnevernet, videreføre «Venneslabroa», bygge nytt avlastningshjem, utbygging av Barnestua barnehage og investere i skolene som blir igjen.

Innen helse og omsorg er hovedsatsingene: Nye kommunale legestillinger, styrket bemanning ressurskrevende brukere, midler til å videreføre «Ressursen», bygge og drive nytt sykehjem og dagsenter for demente, samt bedre lokaler for legene. Det skal også ansettes egen fagstøtte i barnevernet, som er svært presset på ressurser i dag.

Store utfordringer mot 2040

- Det er viktig at vi nå gjør de rette og kloke grepene for å stå best mulig rustet til å løse de enorme utfordringene vi ser komme de to neste tiårene.

Han peker på tre sentrale utfordringer: Klima, utenforskap og aldrende befolkning.               

Klimagassutslipp må reduseres med 45 prosent innen 2030. Skisland mener ungdommen er i ferd med å forstå omfanget av klimakrisen, og at det er på tide voksne begynner å ta det inn over seg på en ny måte. I budsjettet lanserer rådmannen en egen klimasatsing:

 • Samhandle med private aktører om utbygging av ladestasjoner
 • Konvertere kommunes bilpark til elektrisitet
 • Pilotprosjekt med solceller på kommunalt bygg
 • Innføre klimaregnskap og utvikle bedre klimaplan
 • Bygge identiteten Grønn Urban Bygd, aktivisere næringsliv og innbyggere

Nesten 30 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Vennesla står utenfor arbeidslivet. Dette har store menneskelige kostnader og samfunnskostnader. Rådmannen inviterer næringsliv, frivillighet til samskaping med kommunen.

- Venneslabrua for å hjelpe ungdom gjennom skole og ut i jobb, er svært viktig. Men vi må finne flere løsninger, sier rådmannen. Ikke minst er økt deltakelse i fellesskapet viktig for å løse den tredje store utfordringen:

Fram mot 2040 vil antall innbyggere mellom 0 og 19 år øke med 15 prosent, antall innbyggere mellom 20 og 69 år vil øke med 20 prosent og antall innbyggere over 70 år vil øke med 90 prosent!

- Vi har tre store utfordringer. Skal vi løse dette, må vi rigge kommunen for framtida. For å lykkes må vi ha kompetente ansatte som trives på jobb og vi må ha økonomisk handlefrihet, avslutter rådmannen.

Kommunestyrets har sagt at kommunen skal ha følgende to hovedmål for sitt virke framover:

 • Levekår – likeverd/likestilling/kompetanse/utdanning/oppvekstvilkår/folkehelse
 • Utvikling – befolknings-/næringsutvikling.

Innenfor det som er økonomisk mulig å oppnå har rådmannen forsøkt å la dette være styrende for arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Kommunestyret fatter endelig budsjettvedtak i sitt møte 12. desember.

Under kan du sende innspill til politikerne. Frist 20.november i forkant av plan- og økonomiutvalgets budsjettmøte