- Dette er det mest krevende budsjettet siden 2005, og vi er nødt til å ta grep for å sikre økonomisk handlefrihet i framtida. Det er helt nødvendig at vi tilpasser og endrer driften inn mot behovene vi ser komme i framtida, sier rådmann Svein Skisland som la fram forslag til budsjett og økonomiplan i Kulturhuset torsdag klokka 13.00.

Neste år styrkes helse og omsorg med ti millioner kroner og hele 30 millioner kroner fram til 2024. For å greie dette, og å opprettholde kvalitet på andre tjenester vil rådmannen effektivisere driften med 34 millioner kroner fram til 2024. Det skjer blant annet ved at alle enheter unntatt barnehagene må effektivisere to prosent i løpet av de neste fire år. I tillegg må skole og barnehage frigjøre 11 millioner kroner ved at Hunsfoss og Samkom skoler, samt Barnestua barnehage legges ned.

Samtidig er det plass til store investeringer som idrettshall på Moseidmoen, nytt sykehjem demens, flere boliger for mennesker med rus og psykiatri og nytt avlastnignshjem for barn og unge. Samlet investeres det for overr 800 millioner kroner kommende fire år. (alle investeringene følger lenger nede)

Færre unge – flere gamle

Fram til 2040 vil antallet barn og unge gå ned med 5,7 prosent i Vennesla, mens antall innbyggere over åtti år vil gå kraftig opp. Vennesla kommune vil fortsatt være en vekstkommune med flere innbyggere – men befolkningen vil bli stadig eldre. Statistisk sentralbyrås analyser viser over 200 færre ungdommer i 2040, mens det blir 1500 flere innbyggere over 65 år. Antallet over 80 år vil øke med over 500.

Samtidig er årene med kraftig vekst i kommuneøkonomien over. Stadig nye driftsopplegg kan ikke finansieres med økte inntekter lenger. Regjeringen har i perspektivmeldingen vært helt klar på at Norge er i en ny fase. Når færre jobber og flere blir pensjonister, synker skatteinntektene. Samtidig synker oljeinntektene, mens utgiftene til helse og omsorg vil øke. Det blir rett og slett mye strammere tider – og derfor må det prioriteres hardere og drives mer effektivt.

HER KAN DU LESE HELE BUDSJETTDOKUMENTET

Kommunen vil neste år gå med over seks millioner kroner i underskudd med rådmannens opplegg. Samlet overskudd neste fire år er svært beskjedne 5,9 millioner kroner. Det settes altså av lite egenkapital.  

Rådmann Skisland sier at driftsresultatene burde vært mye høyere. Han mener likevel budsjettet og økonomiplanen er forsvarlig og godt balansert, selv om det ikke bygges opp reserver til bruk for dårligere tider. Korona-utgiftene forutsetter rådmannen at i sin helhet dekkes gjennom ekstrabevilgninger fra staten.

Rådmann Svein Skisland oppsummerer forslag til budsjett og økonomiplan slik: - For å sikre en bærekraftig utvikling av kommunens økonomi på sikt, blir vi nødt til å kontinuerlig vurdere nivået på driftsutgiftene våre.

Dette kan skje på følgende måter, og som dette budsjettet er lagt opp etter:

 • Gjøre omfattende strukturelle endringer
 • Redusere på oppgaver som ikke er lovpålagt
 • Redusere på investeringsprosjekter
 • Øke eiendomsskatten

Her er hovedgrepene i neste års kommunebudsjett:

Skatt, avgifter, gebyrer:

Det legges opp til kraftig reduksjon i kommunale avgifter neste år. Når man regner inn moms, blir besparelsen på 2.438 kroner i året for en gjennomsnittsbolig.

 • Vannavgiften reduseres med 930 kroner til 2520 kroner (reduksjon på 27 prosent)
 • Avløpsavgiften reduseres med 1055 kroner til 4.600 kroner (reduksjon på 18 prosent)
 • Renovasjonsavgiften holdes uforandret på 3.140 kroner
 • Feieravgiften øker fra 215 til 250 kroner. (økning på 16,3 prosent.

Eiendomsskatten:

 • Taksten øker fra tre til fire promille. Det vil utgjøre en ekstrakostnad på 900 kroner pr husstand i snitt.

Rådmannen beregner å ta inn 37,1 millioner i eiendomskatt fra næring og 26,4 millioner fra husstandene neste år.

Barnehagene:

 • Foreldrebetaling følger statsbudsjettets maksimalsats og øker fra 3.135 til 3.230 kroner pr. mnd. fra 1. januar 2021.

Svømmehallen:

 • Enkeltbillett voksen: 90 kroner (opp fem kroner)
 • Enkeltbillett honnør: 65 kroner (opp fem kroner)
 • Enkeltbillett barn: 50 kroner (opp fem kroner)
 • Årskort voksen: 3000 kroner (opp 100 kroner)
 • Årskort honnør: 1900 kroner (opp 100 kroner)
 • Årskort barn: 1350 kroner (opp 100 kroner)

Leie Kulturhuset:

 • Beholdes på dagens nivå
 • Egenandel utkjøring av mat og festeavgifter for gravplasser holdes på samme nivå som nå.

Øvrige avgifter og gebyrer øker i tråd med prisstigning på 2,7 prosent.

Endret gebyr byggesak og oppmåling fremmes i egen sak.

Investeringer 2021

Det er samlet foreslått investeringer på over 800 millioner kroner de neste fire årene. I 2021 foreslår rådmannen følgende:

 • Grunnerverv: 1 million kroner
 • IT-investeringer: 2,6 millioner kroner
 • Utvidelse Hægeland kirkegård: 2,7 millioner kroner
 • Nytt belte til løypemaskin, ny plenklipper, snøfres og plantekasser: 770.000 kroner
 • Utskifting lekeapparater: 500.000 kroner. Dette er en reduksjon på 250.000 i året. Neste år prioriteres Kvarstein og Vennesla skoler.
 • Rehabilitering Venneslahallen, helt nødvendige tiltak for å opprettholde drift: 4,3 millioner kroner.
 • Diverse vann- og avløpsinvesteringer: 29,3 millioner kroner.
 • Maskiner teknisk forvaltning: 1,5 millioner kroner. (utskifting av traktor)
 • Oppgradering veglys: 700.000 kroner Pengene går til å oppgradere eksisterende anlegg.
 • Veg Rakkestad: 4,8 millioner kroner
 • Trafikksikkerhet: 400.000 kroner
 • Utbygging Solsletta barnehage grunnet ny barnehagestruktur: 12 millioner kroner
 • Enøk-tiltak: 2,6 millioner kroner
 • Ny Vennesla kirke: 35 millioner kroner (siste del av bevilgning)
 • Fortau Hægelandssletta: 1,8 millioner kroner
 • Boliger personer med samtidig rus og psykiske lidelser: 5,4 millioner kroner (hardbruksboliger)
 • Skiløyper: 500.000 kroner
 • Utskifting biler: 1,9 millioner kroner (forutsettes overgang fra fossil til elbiler)
 • Sykehjem/dagsenter demente: 700.000 kroner – oppstart
 • E-byggesak: 250.000 kroner til digitale løsninger
 • Oppgradering skoler grunnet ny skolestruktur: 33,4 millioner kroner (Rive paviljongen Moseidmoen og bygge nytt bygg med klasserom og plass til kompetanseavdeling. Det legges også inn midler til å kjøpe moduler tilsvarende 4-5 klasserom til Vennesla skole.
 • Flomkulvert Torsby: Én million kroner
 • Temakart: 150.000 kroner
 • Bade- og fiskeplass for rullestolbrukere Vigeland hovedgård: 100.000 kroner
 • Solcelle på kommunale bygg: 400.000 kroner
 • Bio-oljefyr Venneslaheimen: 200.000 kroner (ha som sikkerhetsalternativ til oppvarming ved strømbrudd).
 • Oppgradering broer: 300.000 kroner
 • Egenkapitaltilskudd KLP: 2,5 millioner kroner
 • Avdrag formidlingslån: 11,5 millioner kroner
 • Utlån, formidlingslån: 50 millioner kroner

Investeringer 2022

Det er samlet foreslått investeringer på over 800 millioner kroner de neste fire årene. I 2022 foreslår rådmannen følgende:

 • Ny idrettshall Moseidmoen: 9,3 millioner kroner – oppstartsår
 • Sykehjem/dagsenter demente: 45.7 millioner kroner (hovedprosjekt)
 • Nytt avlastningshjem med 11 plasser for barn og unge: 19 millioner kroner (første halvdel av investeringen)
 • Kjøp av Menighetshuset: 7,1 millioner kroner
 • Lokaler til leger: 50 millioner kroner
 • Inventar dagsenter demente: 1,9 millioner kroner
 • Miljøgate Auravegen: 3,1 millioner kroner (oppstart)
 • Grunnerverv: Én million kroner
 • IT-investeringer: 100.000 kroner
 • Balløkker: 600.000 kroner
 • Maskiner park og idrett: 800.000 kroner Klippemaskin til tur og skiløyper.
 • Veglysanlegg: 700.000 kroner
 • Utskifting lekeapparater: 500.000 kroner.
 • Diverse vann- og avløpinvesteringer: 20,1 millioner kroner.
 • Maskiner teknisk forvaltning: To millioner kroner. Utskifting av gravemaskin
 • Rassikring: 500.000 kroner
 • Trafikksikkerhetstiltak: 400.000 kroner
 • Siste del utbygging Solsletta barnehage: 12 millioner kroner
 • ENØK-tiltak: 800.000 kroner
 • Skiløyper: 500.000 kroner
 • Utskifting biler (overgang til elbiler): 1.9 millioner kroner
 • Ombygging Kvarstein skole: 200.000 kroner (garderobe med vannskade)
 • Oppgradering ny skolestruktur: 35 millioner kroner (siste del av prosjekt startet året før)
 • Egenkapitaltilskudd KLP: 2,5 millioner kroner
 • Avdrag formidlingslån: 13,2 millioner kroner
 • Utlån formidlingslån: 50 millioner kroner

Investeringer 2023

Det er samlet foreslått investeringer på over 800 millioner kroner de neste fire årene. I 2023 foreslår rådmannen følgende:

 • Grunnerverv: Én million kroner
 • IT-investeringer: 100.000 kroner
 • Nytt avlastingshjem: (siste del) 19,5 millioner kroner
 • Maskiner park og idrett: 1,6 millioner kroner til å bytte stor traktor og kjøpe ny plenklipper til kirkegården.
 • Utskifting lekeapparater: 500.000 kroner
 • Vann- og avløpinvesteringer: 32,2 millioner kroner
 • Maskiner teknisk forvaltning: 1,5 millioner kroner.  Skifte to biler og en kantklipper
 • Oppgradering veglys: 300.000 kroner
 • Rassikring: 500.000 kroner.
 • Trafikksikkerhetstiltak: 400.000 kroner
 • ENØK-tiltak: 800.000 kroner
 • Boliger personer med samtidig rus, og psykiske lidelser: 13,6 millioner kroner, to tomannsboliger.
 • Skiløyper: 500.000 kroner
 • Utskifting biler: (overgang elbiler) 1,7 millioner kroner
 • Ny idrettshall Moseidmoen: 20 millioner kroner (2023 er midt i byggeperioden)
 • Ny sandgarasje Øvrebø: Én million kroner.
 • Inventar avlastningshjem: Én million kroner
 • Miljøgate Auravegen: 3,1 millioner kroner – avslutningsår
 • Egenkapitaltilskudd KLP: 2,5 millioner kroner
 • Avdrag formidlingslån: 14 millioner kroner
 • Utlån formidlingslån: 50 millioner kroner

Investeringer 2024

Det er samlet foreslått investeringer på over 800 millioner kroner de neste fire årene. I 2024 foreslår rådmannen følgende:

Grunnerverv: Èn million kroner.

Balløkker: 600.000 kroner

Maskiner park og idrett: 1,7 millioner kroner til ny feiemaskin

Utskifting lekeapparater: 500.000 kroner

Vann- og avløpsinvesteringer: 34,5 millioner kroner

Maskiner teknisk forvaltning: 2,1 millioner kroner til ny lastebil

Oppgradering veglys: 600.000 kroner

Rassikring: 500.000 kroner

Trafikksikkerhetstiltak: 400.000 kroner

ENØK-tiltak: 800.000 kroner

Skiløyper: 500.000 kroner

Utskifting biler: 4,5 millioner kroner (overgang til elbiler)

Ny idrettshall Moseidmoen sluttbevilgning: 26 millioner kroner

Bro Homsåna: 2,5 millioner kroner

Ventilasjonsanlegg Skarpengland skole: 900.000 kroner

Egenkapitaltiltskudd KLP: 2,5 millioner kroner

Avdrag formidlingslån: 15,4 millioner kroner

Utlån formidlingslån: 50 millioner kroner.

Investeringer som foreslås kuttet ut

Rådmannen foreslår å droppe følgende tidligere vedtatte investeringer:

 • Verksted for forvaltning, drift og vedlikehold på Lomtjønn, samt utstyr og inventar til dette.
 • Oppgradering Herredshuset
 • Nye lokaler til teknisk forvaltning
 • Forprosjekt og eventuell om- og utbygging Måneglytt dagsenter
 • Utbedring av Dynestølvegen
 • Videre regulering og videreføring av Strandstien ved Venneslafjorden.
 • Flerbrukshall på Hægeland

Skole/barnehage/oppvekst:

Rådmannen foreslår å redusere skole og barnehagebudsjettet med 9 millioner kroner.  For å skjerme innholdet i skolen, vil han legge ned Hunsfoss og Samkom og overflytte elevene til Moseidmoen og Vennesla skoler.

Denne flyttingen krever investeringer på 70 millioner kroner i nybygg på Moseidmoen og Vennesla. Fram til disse er ferdige må det leies inn moduler på Moseidmoen (i ett år) og kjøpes moduler til Vennesla (i fem til seks år).

Skolebudsjettet svekkes også 105.000 kroner pr. elev som velger Oasen framfor offentlig skole.

Barnestua barnehage foreslås nedlagt. I stedet for å bygge ny og større barnehage (23 millioner kr avsatt før) skal det planlegges utbygging av Solsletta barnehage. Innsparing på denne endringen vil være 840.000 kroner 2023 og øke til to millioner i året ved full effekt.

Rådmannen skriver følgende i sine kommentarer:

- Strukturendring er helt nødvendig for å sikre god kvalitet i skolene våre. Det er ikke mulig å drive god skole hvis nødvendige innsparinger skal skje innenfor dagens struktur.

Dette kuttes:

 • Ordningen med at barnetrygden ikke skal regnes inn i grunnlaget for sosialhjelp avvikles.
 • Ordningen med deltidsplasser i barnehagene avvikles.
 • Bevilgningen på én million kroner til støtte for fritidsaktiviteter for barn og unge kuttes, siden midlene nå beregnes å komme fra staten via statsbudsjettet.
 • I stedet for å bruke 630.000 kroner på ny helsestasjon Øvrebø, foreslås stasjonen nedlagt og overflyttet til lokaler på Hunsøya. Svært mange fra Øvrebø benytter allerede tilbudet i Vennesla.

Satsing innen oppvekst:

 • Venneslabrua videreføres
 • 100.000 kroner til utfordringer i ungdomsmiljøet
 • Videre satsing på digital læring i skolen
 • 600.000 kroner til Mulighetens hus videreføres i 2021 i påvente av evaluering
 • Ordningen med inntektsgradert SFO fortsetter og dermed må det bevilges 300.000 kroner ekstra i året.
 • Skoleskyss økes med en halv million kroner for å sikre skolevegen for elever fra Hunsfoss som skal til Moseidmoen. For elever fra Samkom vil det ikke bli ekstra skyssutgifter.
 • 275.000 foreslås til kompetanseutvikling innen traume- og selvmordsforebygging.
 • Én million ekstra i året til brukerstyrt personlig assistent.

 

Helse og omsorg:

Det er lagt inn to prosent effektivisering i løpet av de neste fire årene. Samtidig øker altså budsjettet med ti millioner kroner neste år og økes videre med samlet 30 millioner kroner i 2024. Dermed fortsetter den kraftige veksten innen denne sektoren. Mye av midlene vil gå til å drive det nye sykehjemmet/dagsenteret for demente som skal åpne i 2023, det nye avlastningshjemmet som må bygges og nye boliger innen rus og psykiatri.

Satsinger på driftssiden:

 • Oppfølgingstjenesten for rus og psykiatri styrkes med tre millioner neste år, økende til 5,8 millioner i året fra 2023.
 • Korona har vist behov for kommuneoverlege i full stilling. Nå er den femti prosent. Dette øker utgiftene med 738.000 kroner pr. år.
 • Økt driftsramme på to millioner kroner til Venneslaheimen fra neste år grunnet sterkt press på tjenestene fram til demensboliger står klare. Heimen får også en prosjektleder til å planlegge utbygging og drift av demenssykehjem/boliger.
 •  Økt driftsramme på 2,2 millioner kroner for Hægelandsheimen slik at bemanningsnorm blir lik med Vennesla.
 • Økt driftsramme til hjemmetjenesten. 500.000 kroner neste år, økende til to millioner kroner i 2024. Årsak er sterkt press på tjenestene grunnet flere brukere.
 • 1,8 millioner kroner ekstra til ressurskrevende brukere i 2021 og 2022. Vil inngå i driften til demensboligene deretter.
 • 5,4 millioner fra 2022 til drift av nytt avlastningshjem med helårsvirkning på 10,7 millioner fra 2023.
 • Stilling som miljøvaktmester gjøres fast etter at statlig tilskudd bortfaller.

Samfunnsutvikling:

Enhetene innen samfunnsutvikling skal effektivisere to prosent fram til 2024, som alle andre kommunale enheter. Rådmannen legger i tillegg inn en ekstra effektivisering på 300.000 kroner innen tekniske tjenester neste år, som øker videre til 500.000 kroner fra 2022. Dette fordi han mener lovpålagte tjenester må skjermes noe sammenlignet med andre tjenester.

Kuttes:

 • Ordningen med brøyting av private veier foreslås avviklet og ansvaret overføres til grunneierne selv.
 • Det effektiviseres 259.000 kroner neste år på ENØK-effekter, økende til innsparing på 734.000 kroner i 2023.
 • Rådmannen foreslår å redusere tilskuddene til Julegada fra 560.000 til 460.000 i 2021 og til 360.000 kroner i 2022. Deretter videreføring.
 • Støtte til bredbåndutbygging kuttes med 750.000 kroner til 250.000 kroner fra 2022. Neste års bevilgning er brukt i år.

Dette er satsingene:

 • 343. 000 kroner ekstra til Kristiansandregionen brann og redning.
 • Hvis batterifabrikk legges til Grovane, må det tilføres midler til planlegging. Dette blir en egen sak på nyåret, når tomtevalg er avklart.
 • Tilskuddet til Setesdalsbanen økes med 800.000 kroner i året. Dette sikrer statlig medvirkning på 1,6 millioner ekstra i året.
 • I enhet for plan og bygg opprettes ny stilling innen oppmåling. Stillingen finansieres ved økte gebyrer.
 • Stilling som ENØK-rådgiver økes til full stilling. Grunnen er mulighet til å spare betydelig beløp på drift i årene som kommer.
 • Én million ekstra i året til kommunalt vedlikehold – hvor Hægelandsheimen prioriteres neste år.
 • Det legges opp til 30.000 kroner i året for å drifte 17. maiarrangementet med scene.
 • Park og idrett skal kreve inn 100.000 kroner ekstra i året i billettinntekter i svømmehallen.

Langsiktig utvikling og hovedutfordringer

Rådmannen peker på tre hovedutfordringer for Vennesla kommune og lokalsamfunnene:

 • Klimautslippene. Må ned med 45 prosent innen 2040.
 • Utenforskap: Nesten 30 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder er utenfor arbeidslivet og utdannelsesløp.
 • Demografi: Befolkningen blir stadig eldre, og det blir færre til å skaffe inntektene som flere skal dele på.

Statistisk sentralbyrå (SSB) nedjusterte i sommer sine analyser rundt befolkningsutvikling. Vennesla er fortsatt et vekstområde og det regnes med befolkningsøkning på mellom 0,7 og 1,0 prosent i året.

Økningen kommer utelukkende i de høyere aldersgruppene. Enkelt sagt kan vi si at alle grupper under 50 år vil reduseres, mens alle over 50 år vil øke.

Fra 2020 til 2040, mener SSB Vennesla vil få denne utviklingen:

 • Samlet befolkningsvekst: 11,3 prosent (1668 flere)
 • 0 TIL 19 år: minus 5,7 prosent (215 færre)
 • 20-64 år: 3,8 prosent (329 flere)
 • +65 år samlet: 68,9 prosent (1554 flere)
 • 80-89 år: 112,2 prosent (504 flere)
 • Over 90 år: 147 prosent (142 flere)

- Kommunens aller viktigste oppgave er å gi trygghet til innbyggerne. Samtidig skal vi gi gode tjenester innenfor de rammene vi har og bidra til en god samfunnsutvikling. Nå går vi inn i en tid med langt flere eldre. Tiden er overmoden for å endre skolestrukturen. Vi får over 500 ledige pulter allerede i 2026. Hvis vi skal sikre oppslutning om fellesskapsløsningene, må vi levere våre tjenester på en effektiv måte. Vi må skjerme kvaliteten og effektivisere strukturene. Skal vi sikre ressurser til skolens innhold og eldreomsorgens innhold, må vi våge å tenke nytt om hvordan vi arbeider, sier rådmann Svein Skisland.

Mye positivt og spennende

Samtidig som de økonomiske forutsetningene blir strammere og kommunen går inn i en virkelighet med hardere prioriteringer, er det grunn til å framheve at mye går bra.

De siste årene er driften av kommunale tjenester styrket kraftig. For eksempel er skole/barnehage styrket med cirka 45 millioner kroner og helse/omsorg med cirka 70 millioner kroner

Næringsutviklingen går bra. Kommunen har sterkt fokus på Hunsøya-satsingen, det som skjer på Støleheia og det som kan komme til å skje på Grovane.

De siste årene er det bygd flere nye idrettsanlegg og dette fortsetter videre. Ny kirke er under bygging og bro mellom Sentrum og Hunsøya planlegges. Vann- og avløpsnettet fornyes for over 100 millioner kroner.

MERK: Nå kan alle komme med innspill til budsjettet fram til fredag 20. november. Da sendes innspillene til politikerne. Du kan benytte skjemaet under her.