Målet med DIGIL-satsingen er at alle elever skal bli mer aktive i egen læring. De skal å lære å lære i et digitalt inkluderende læringsmiljø. Læreren skal legge til rette for at elevene skal bruke læringsbrettet til å produsere oppgaver, dele sine forslag til løsninger, diskutere disse med hverandre, og slik utvikle både sosiale og faglige ferdigheter i fellesskap.

Viktig verktøy

Etter to og et halvt år med læringsbrett i skole, har Venneslaskolen utarbeidet en statusrapport for å bli bedre. Evalueringen støtter opp under målsettinga med DIGIL satsingen, og handler om lærerens undervisningspraksis og elevenes læringspraksis. Læreren står ikke lenger ved kateteret og underviser, i den teknologirike virkeligheten handler mer og mer om å tilrettelegge for at elevene selv kan lære.

Statusrapporten er et viktig verktøy, for å vise om Venneslaskolen er på rett vei. Rapporten vil også bli brukt for å støtte og veilede skolene i arbeidet videre, slik at vi legger til rette for bedre læring, slik Kunnskapsløftet krever.

Vennesla barne- og ungdomsråd (VBUR) har vært involvert i DIGIL-satsingen. Kommunalt foreldreutvalg er blitt informert. Det er kommet mange gode innspill fra skoleledere, lærere, fagarbeidere og assistenter, foresatte og de aller viktigste i DIGIL-satsingen; elevene. Det er Venneslaskolen selv som har tatt initiativet til rapporten.

Barn og ungdommer i VBUR var de første som fikk en gjennomgang av rapporten i forrige uke. Elevene gjorde en utrolig god jobb da de svarte på undersøkelsen. Disse svarene er sentrale for hele statusrapport.

Egen læring

- Vi ønsker at barn og ungdom er aktive produsenter av egen læring og som utnytter potensialet sitt! Alle barn har ulike forutsetninger for å lære. Det er viktig at vi lager en skole der alle kan lykkes utfra egne forutsetninger, sier Kari Gjerald og Hege Eidsaa, som er rådgivere i seksjon for oppvekst i Vennesla kommune.

Det er noe tidlig å se sammenhenger mellom DIGIL og resultater fra Nasjonale prøver og Elevundersøkelsen, men vi ser at motivasjon er noe vi må ta tak i hele Venneslaskolen. Det er fremdeles forskjell mellom lærerens kompetanse og praksis. Det er lærerens kompetanse som er avgjørende for hvordan pedagogikken tar i bruk de nye digitale verktøyene på en engasjerende måte.

Lærernes kompetanse står sentralt i undersøkelsen – og den er avgjørende for elevenes læring. Vi må ikke glemme at skolen skal se den enkelte og tilpasse undervisningen, uavhengig av om vi innfører teknologi eller ikke.

- Derfor blir motivasjon for læring en viktig del av arbeidet med det nye læreplanverket, sier Eidsaa og Gjerald og minner om at teknologi er et verktøy som gir mulighet til å lære på flere måter, i tråd med kravene i det nye læreplanverket.

- Det er de ansattes kompetanse som er avgjørende for å utnytte mulighetene som finnes i digitale verktøy. Vi har mange dyktige ansatte i Venneslaskolen som er veldig positive, engasjerte og i gang med å videreutvikle sin profesjonsfaglige kompetanse. Det er fantastisk gøy å være en del av Venneslaskolen, sier Gjerald og Eidsaa entusiastisk.

VÅR OMTALE DA ARBEIDET MED STATUSRAPPORTEN STARTET

Laget rundt eleven

Kommunalsjef Steinar Harbo gleder seg over at Venneslaskolen beveger seg mer og mer mot en felles praksis og i digital retning:

- Vi har gått bredt ut til alle i laget rundt barnet og eleven selv. Statusrapporten kan oppsummeres i det én lærer svarte: «Vi er på vei». Venneslaskolen er i bevegelse i retning felles praksis. Det er jo en lang reise vi har lagt ut på, og endringer tar tid. Vi ber alle om å ha tillit og gi tid til ansatte som er i en stor endring, sier Harbo.

To og et halvt år ut i satsinga er veldig mye bra, men det gjenstår også mye. Alle elever er ulike, det samme gjelder lærere. Det er viktig at vi beholder lærernes egenart, og samtidig løfter den profesjonsfaglige, digitale kompetansen.

Det er fremdeles forskjeller mellom skoler, og mellom lærere. Veien videre blir da å jobbe videre med kompetanseutvikling av ansatte, og informasjon til foresatte.

- Noen foreldre skriver at informasjon om DIGIL må bli mer lik, slik at det ikke er tilfeldig hvilken informasjon foresatte får. Hjem-skole-samarbeid er en nøkkel også i en digital tid, sier Harbo, som gleder seg over at eierskapet til DIGIL-satsinga synes å være stor.

- Statusrapporten viser stort eierskap og det er bra. Vi lever i en tid med kraftig omstilling og hvor teknologien åpner muligheter vi ikke helt ser rekkevidden av. Nøkkelen er en skole som utvikler kompetanse til framtidas utdanning-, yrkes, og samfunnsliv, sier Harbo.

Han synes det er spesielt gledelig å se at både foreldre, elever, lærere og ledere virkelig tror på det vi holder på med i Venneslaskolen.

Her kan du lese statusrapporten i sin helhet.