Eikeland Oppvekstsenter ligger på Hægeland. Barnehagen holder til i et lyst og flott tilbygg ved skolen. Barna har egen inngang som er adskilt fra skolens inngang. Personalet har felles personalavdeling med skolepersonalet. Barnehagen har et eget uteområdet, i tillegg til at vi ligger tett opp i skogen og lysløpa. Barnehagen har et stabilt, og meget kompetent personalet med mye erfaring og kompetanse fra arbeid i barnehagen.

Om barnehagen

Visjon: Barnet i fokus, alle skal bli sett og tatt på alvor.

Barnehagen følger de lover og rammer som er fastsatt av stat og kommune.  Vi forholder oss til barnehageloven og Rammeplanen. Fagområdene som omtales i rammeplanen vises i barnehagen daglig og det vil ofte være glidende overganger mellom lek, sosiale samspill og de syv fagområdene. 

 • REKOMP: Er en plan for barnehagebasert kompetanseheving med formål om å heve kvaliteten i alle barnehagene. 
 • Handlekraftige vokse - trygge barn er en handlingsplan for kommunen som har som formål at ingen barn i Vennesla skal utesettes for eller leve med vold og overgrep i nære relasjoner. 
 • Et godt og trygt barnehagemiljø for alle barn i Venneslabarnehagene: Dette er en felles handlingsplan som bygger på barnehagens lov § 41-43 som omhandler barns rett til et trygt og godt miljø som forebygger og stopper krenkelser.      

Vi jobber hele tiden med lek og bruker prosjektarbeid som metode. Vi vil  være en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling, og vi vil være tilstede for barn og foresatte. Vi jobber hele tiden med mål om å være et inkluderende læringsmiljø, der alle blir sett og hørt og får plass for den de er. 

 Vi drifter for barnehageåret 2022/2023 46 plasser fordelt på tre grupper:

 • Nøtteliten (barn født i  2021 og 2020)
 • Eikenøtta (barn født i 2020 og 2019)
 • Hasselnøtta (barn født i 2019, 2018 og 2017).

For mer informasjon se under fanen årsplan.  

Barnehagetilbud

Vi kan tilbyr 100% plass for alle barn. Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hver år. 

Kontakt oss

Telefonnummer avdelingene:

 • Nøtteliten (0-3 år): 982 99 867
 • Eikenøtta (3-4 år): 982 99 868
 • Hasselnøtta (4-5 år): 982 94 333

Barnehagestyrer: Hildegunn Lundevold - har permisjon barnehageåret  2022/2023, vikar Rania Ibrahim - kan nås på telefonnummert til Hasselnøtta i tillegg til:  
Telefon: 918 77 978 - Rania Ibrahim
E-post: Rania Ibrahim 

Enhetsleder for Eikeland oppvekstsenter: Merete Hammen Håvårstad 
Telefon: 38 15 28 80

Besøksadresse:
Setesdalsveien 870
4720 Hægeland 

Postadresse:
Eikeland oppvekstsenter
Postboks 25
4701 Vennesla

Åpningstider

Barnehagen har åpent mandag - fredag fra kl 07.00 - 16.30.

I tråd med de kommunale barnehagenes vedtekter har vi stengt 3 uker på sommeren, uke 28- 29 og 30. Julaften, nyttårsaften og romjula er behovsprøvd, det betyr at dersom det er 5 eller færre som trenger plass blir det stengt. Vi er et oppvekstsenter og kan legge tilrette for samarbeid med SFO i skolens ferie, vi har prøvd ut samarbeid i romjula, det betyr at dersom det blir barn på SFO og det kan legges tilrette for samarbeid vil dere kunne oppleve at barnehagen kan gi et tilbud i romjula selv om det skulle være færre enn 5 barn tilstedet. Dette blir avklart fra år til år. 

 

Planleggingsdager

Barnehagen har 5 planleggingsdager. Planleggingsdagene fastsettes i barnehagens samarbeidsutvalg.

Vi har som mål at alle dagene skal legges til dager hvor skolen har stengt. 

Barnehageåret 2022/2023: 

 • Mandag 15. august 2022
 • Fredag 21 oktober 2022
 • Mandag 3 januar 2022
 • Fredag 27 mai 2022
 • Fredag 24 juni 2022

Årsplan

ÅRSPLAN PDF 2022 2023.pdf Dette er et PDF eksemplar av en digital årsplan som er en notatblokk i one note. Det er et digitalt arbeidsredskap for de ansatte. 

Informajonshefte 2022 2023.pdf All praktisk informasjon 

Barnehageåret

Barnehageåret er fra 01.08 til og med 31.07 påfølgende år.

Når dere får tilbud om plass ved hovedopptak vil den tildeles fra starten av august. Er det mange søkere så starter ikke alle samme dag, da det er viktig å tilrettelegge for en god tilvenning. Dere vil bli fakturert fra den dagen tilbudet starter. Dvs at dersom dere får oppstart litt etter 01.08 blir dere fakturert fra oppstartdato og ikke fra 01.08.

De kommunale barnehagene har sommerstengt uke 28,29 og 30 

Ansatte

 

Administrasjon:

Kontaktinformasjon

Merete Hammen Håvårdstad , Enhetsleder

38 15 38 80

Rania Ibrahim, Styrer 60% vikar

38 15 38 80

Avdeling Hasselnøtta

98294333

Rania Ibrahim, pedagogisk leder - 60%

 

Inger Marie Nygård, pedagogisk leder - 80%

 

Hilde Slettedal, pedagogisk leder- 20%

 

Renate Gjernes, pedagogsik leder - 80% vikar

 

Freja Anemone B.Pedersen, fagarbeider - 100% - vikar

 

Camilla Svendsen, fagarbeider – 100% -  vikar

 

Hilde Gunn Frivoll, fagarbeider - 40%

 

Kristine R Eftevand, fagarbeider  - 40% 

 

Malin Zakariassen, lærling - 70%

 

Avdeling Eikenøtta:

98299868

Nellie Gunn Landås, pedagogisk leder - 80%  

 

Renate Gjernes, pedagogsik leder - 20% vikar

 

Solbjørg Olsen, fagarbeider - 100% 

 

Karoline Rosdal Tellefsen, fagarbedier 100%

 

Merethe Torgersen, lærling - 20% 

 

Avdeling Nøtteliten:

98299867

Camilla Jensen, pedagogisk leder 100% vikar

 

Odd Helge Føreland, pedagogisk leder 100%

 

Jorunn Nygård, fagarbeider 100%

 

Irene Tveit, fagarbeider 100%

 

Merethe Torgersen, lærling 80%

 

Øvrige ansatte/permisjoner:

 

Nora Hægeland, kjøkkenansvarlig 

 

Siren Lunden, kjøkkenansvarlig vikar 

 

Thorunn Aurebekk, fagarbeider- permisjon

 

Kristine R Eftevand, fagarbeider – permisjon 40%

 

Merete Godtfredsen, fagarbeider - permisjon 

 

Hildegunn Lundevold, styrer - permisjon til 31.12.22

 

Therese Aas-Lyngby, pedagogsik leder -permisjon 

 

Sutthikan Larsen, renholder

 

Bente - renholder vikar 

 

May Irene Vågeng, renholder

 

Jan Inge Hægeland, driftsoperatør

 

 

 

 

 

Samarbeidsutvalg (SU)

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg. Her er foreldre, ansatte og eier representert.  SU skal sikre samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Hos oss har vi møter minst 2 ganger pr år, i tillegg brukes mail til informasjon. Referatene sendes til foreldre i visma. Saker som tas opp i SU kan være planleggingsdager, årsplan, vedtekter, åpningstider, ferie, sykefravær, budsjett, endring i organisering/struktur, tilsyn, internkontroll, foreldreundersøkelse, sommerfest og andre arrangementer som foreldre er deltaktig i. Alle medlemmer i SU kan melde inn saker til møtene. Foreldre som er fornøyd/misfornøyd eller som lurer på noe kan kontakte foreldrerepresentantene. 

Vi har felles samarbeidsutvalg med skolen - så hele senteret er representert. Dette gir oss gode muligheter til å jobbe felles for hele sentert og forstå hverandres behov. 

Representanter for foreldrene 2022/2023: 

Kjersti Elise Høgsaas Bjerland  - (representant fra Eikenøtta)

Hilde H Flystveit:(vara fra Hasselnøtta)

Lisbeth Langeland: (representant for Nøtteliten (og Eikenøtta)) 

Christina Flystveit: (vara fra Nøtteliten)

Gijs Mans og Ingrunn Strandberg Olsen er foreldrerepresentanter fra skolen. 

Representanter for de ansatte: 

Jorunn Nygård - (Fagarbeider)

Nellie Gunn Landås - (Ped.leder) 

Hanne Hægeland og Silje Hallingsgård representerer de ansatte i skolen. 

Representant for eier: 

Martin Engamo: engamo@vennesla-kommunestyre.no

I tillegg deltar enhetsleder Merethe Hammen Håverstad og vikarierende styrer Rania Ibrahim